Fortsat fælles forældremyndighed over 2-årig tvangsfjernet D, TFA 2011 p. 570

Fortsat fælles forældremyndighed over 2-årig tvangsfjernet D, TFA 2011 p. 570

Byrettens begrundelse:

På grundlag af parternes forklaringer og de omfattende foreliggende oplysninger og undersøgelser om parterne er det rettens opfattelse, at parterne ikke på nuværende tidspunkt formår at samarbejde om S.

Efter afgørelserne om tvangsfjernelse lægger retten til grund, at sagsøgte ikke for tiden kan tage vare på S.

Sagsøgeren har ikke været imod en tvangsanbringelse, da hans boligmæssige og arbejdsmæssige situation ikke tillod ham at tage sig af S på tidspunktet for tvangsfjernelsen.

Det er rettens indtryk, at sagsøgeren vil samarbejde med myndighederne omkring S, og at der derfor vil være bedst for S, at sagsøgeren får tillagt forældremyndigheden over ham alene fremover.

Landsrettens begrundelse:

Efter forældreansvarslovens § 11, pkt. 2, jf. § 4, kan retten kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis tungtvejende grunde af hensyn til barnet taler for det.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder oplysningerne fra – – – Kommune, lægges det til grund, at begge forældre hver især i det væsentlige er i stand til at samarbejde med kommunen om S’ forhold.

Uanset parternes indbyrdes forhold har været præget af et meget højt konfliktniveau, findes der ikke grundlag for at antage, at dette på nuværende tidspunkt påvirker S, der nu er frivillig anbragt i en plejefamilie, på negativ måde.

Efter en samlet vurdering finder landsretten således ikke, at der foreligger sådanne tungtvejende grunde, at det vil være bedst for S, at den fælles forældremyndighed ophæves.

Landsretten tager derfor appellantens principale påstand til følge.

(Fortsat fælles forældremyndighed)