Forholdene i Israel var ikke sådan, at tilbagegivelse af børnene var i strid med børnebortførelseslovens § 11. Fogedretsmødet er for lukkede døre, TFA 2015/33 ØLK

Forholdene i Israel var ikke sådan, at tilbagegivelse af børnene var i strid med børnebortførelseslovens § 11. Fogedretsmødet er for lukkede døre, TFA 2015/33 ØLK

Byrettens begrundelse:

Landsretten har ved kendelse af den 19. marts 2014 taget stilling til, at der ikke foreligger omstændigheder, som hindrer tilbagegivelse af børnene, jf. børnebortførelseslovens § 11, nr. 2, hvilket er gentaget i landsrettens kendelse af den 13. juni 2014. Henset hertil og til, at der ikke er oplyst sådanne konkrete omstændigheder, som giver anledning til at antage, at tilbagegivelse af børnene til deres hjemland vil være til skade for deres sjælelige eller legemlige sundhed eller på anden måde sætte dem i en situation, som de ikke bør tåle, jf. børnebortførelseslovens § 11, nr. 2,

Bestemmes: De i børnebortførelseslovens § 11, nr. 2, anførte omstændigheder er fortsat ikke til hinder for, at børnene tilbagegives til deres hjemland.

Landsrettens begrundelse:

Stadfæstet med samme begrundelse.

Om dørlukning:

Byrettens begrundelse:

Det er af hensyn til børnene afgørende, at der under leveringsforretningen opretholdes ro og orden, og at familiemedlemmer og andre ikke får mulighed for at blande sig i afviklingen af fogedforretningen eller mulighed for at påvirke børnene. Hertil kommer, at der under fogedforretningen vil fremkomme meget personlige oplysninger om børnene og om deres adfærd og reaktion i forbindelse med udleveringen. Sagens behandling i et offentligt retsmøde vil derfor udsætte børnene for unødig krænkelse, jf. retsplejelovens § 29, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, hvorfor Bestemmes:

Dørene lukkes.

kommentar:

Det er yderst sjældent, at familie med videre ikke bare efterkommer en henstilling om at blive udenfor.

Viggo Bækgaard

 

Skriv et svar