Fogedretten skal tage stilling til alle betingelser i børnebortførelseslovens §10, TFA 2018/202 VLK

Fogedretten skal tage stilling til alle betingelser i børnebortførelseslovens §10, TFA 2018/202 VLK

Byrettens begrundelse

Det fremgår af udtalelse fra den franske centralmyndighed, at parterne har fælles forældremyndighed over fællesbarnet A, født den – – – juni 2017, samt at M’s medtagelse af A til Danmark er i strid med fransk ret. Medtagelsen er derfor ulovlig i henhold til lovbekg. om internationale børnebortførelser § 10.
Som udgangspunkt skal A derfor tilbagegives til rekvirenten i Frankrig.

Landsrettens begrundelse

Det fremgår af konklusionen i fogedrettens kendelse, at barnet A skal tilbagegives til faderen, F.
Fogedretten har ikke ved afgørelsen taget stilling til, om betingelserne for at nægte tilbagegivelse efter børnebortførelseslovens § 11 er til stede, ligesom fogedretten ikke efter den bevisførelse, der har fundet sted for fogedretten, ses nærmere at have taget stilling til, om alle betingelserne for tilbagegivelse efter lovens § 10 er opfyldt, herunder kravet om, at barnet umiddelbart før bortførelsen eller tilbageholdelsen havde bopæl i Frankrig.
Landsretten ophæver derfor fogedrettens kendelse og hjemviser sagen til fornyet behandling efter børnebortførelseslovens §§ 10 og 11.