Familieretshusets afvisning af at genoptage samværssag efter forældreansvarslovens § 39 ændret af Familieretten, der tilbagesender sagen til Familieretshuset til fornyet behandling, Københavns Byret den 16. september 2020, utrykt

Familieretshusets afvisning af at genoptage samværssag efter forældreansvarslovens § 39 ændret af Familieretten, der tilbagesender sagen til Familieretshuset til fornyet behandling, Københavns Byret den 16. september 2020, utrykt

Forhistorien, som den fremgår af afgørelsen:

Ved afgørelse af 21. december 2018 fastsatte Familieretshuset samværet mellem P og F som en 10/4-ordning, således at der var samvær fra torsdag eftermiddag i ulige uger til mandag morgen i lige uger.

Den nuværende samværsordning er fastsat ved familierettens dom af 13. september 2019, hvor familieretten bestemte, at det løbende samvær mellem P og Føe placeres fredag i ulige uger med afhentning i skole/institution og slutter søndag kl. 18.00 på Ms bopæl.

Familierettens begrundelse for afgørelsen havde følgende ordlyd:

Efter de foreliggende oplysninger lægger retten til grund, at Fø bor i Brønderslev, hvilket han har gjort siden 1. april 2019. P har bopæl hos M på Amager. Idet P går i skole, ligeledes på Amager, finder familieretten, at det ikke vil være til barnets bedste, at der fastsættes en 7/7-ordning, idet den geografiske afstand mellem de to hjem er for stor, og da det af denne årsag ikke vil være muligt for P at passe sin skole. Det kan ikke føre til et andet resultat, at Fø overfor familieretten har oplyst, at han vil kunne få en bolig i København, så snart der er etableret en 7/7-ordning.

Familieretten lægger endvidere til grund, navnlig på baggrund af skolens udtalelse af 26. oktober 2018, at P er et sårbart barn med tegn på mistrivsel, der i det væsentlige udspringer af forældrenes særdeles høje konfliktniveau, herunder også Føs konflikt med Ps storesøster P2. Også af denne grund finder familieretten, at der ikke er grundlag for at fastsætte en 7/7-ordning. Ps eget ønske om en 7/7-ordning kan ikke føre til et andet resultat, idet det ikke vil være barnets bedste af de ovenfor anførte grunde.

Af samme årsager er det familierettens vurdering, at det vil være til barnets bedste, at den af Statsforvaltningen fastsatte samværsordning ændres, således at samværet starter fredag efter skole/institution og slutter søndag kl. 18 på Ms bopæl. Familieretten lægger i den forbindelse vægt på, at Fø i sine skrivelser til familieretten har oplyst, at P i nogle tilfælde ikke er kommet i skole mandag efter endt samvær.

…”.

Den 23. marts 2020 søgte Fø om udvidelse af samværet. Han oplyste

i den forbindelse, at han var flyttet til Amager.

Familieretshusets afgørelse og begrundelse:

Vi afviser at behandle ansøgningen.

Det betyder, at Københavns Byrets dom af den 13. september 2019, hvorefter samværet starter fredage i ulige uger efter skole/institution, og slutter søndage kl. 18, stadig gælder.

Begrundelse:

Vi har lagt vægt på, at Københavns Byret for nylig den 13. september 2019, har truffet afgørelse om samværet. Retten lagde i sin afgørelse vægt på den geografiske afstand mellem forældrenes bopæle, som fandtes at være for stor til, at en 7/7-ordning ville være til Ps bedste, særligt af den årsag, at det ikke ville være muligt for P at passe sin skole. Det forhold, at Fø under retssagen oplyste, at han ville kunne få en bolig i København, så snart der blev etableret en 7/7-ordning, kunne ikke føre til andet resultat. Retten lagde også vægt på Ps skoles udtalelse om, at P var et sårbart barn med tegn på mistrivsel, der i det væsentligste udsprang af forældrenes særdeles høje konfliktniveau, og at Ps eget ønske om en 7/7-ordning ikke kunne føre til andet resultat, idet det ikke ville være til barnets bedste af de ovenfor anførte grunde.

Det forhold, at Fø oplyser, at han nu er flyttet til København, kan ikke på nuværende tidspunkt føre til andet resultat, da vi bemærker, at Fø er flyttet den 15. marts 2020, og at han søger samværet ændret allerede fra den 23. marts 2020. Vi kan i den forbindelse oplyse, at formålet med ændringskriteriet i forældreansvarslovens § 39 er at skabe ro om samværet, og at bestemmelsen

rummer en formodning for, at det er bedst for barnet, at der er ro omkring barnet, hvorfor et samvær ikke bør ændres, hvis det er ligeså godt for barnet at bevare den eksisterende samværsordning.

Vi vurderer på den baggrund, at Fø ikke har oplyst om så væsentligt forandrede forhold, at samværet kan behandles igen på nuværende tidspunkt.

Fø har heller ikke redegjort for, at ændringen af samvær vil være bedst for P.

Det forhold, at Fø oplyser, at en 7/7-ordning er Ps ufravigelige ønske, og at han støtter dette ønske, kan ikke føre til andet resultat.

Familierettens begrundelse:

Det fremgår af forældreansvarslovens § 39, at en anmodning om ændring af samvær kan afvises, hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt. Det fremgår af Københavns Byrets dom af 13. september 2019, at Føs bopæl i Brønderslev var en ikke uvæsentligt del af begrundelsen for Familierettens

afgørelse.

Da bopælen nu er ændret, således at Fø bor på Amager i nærheden af P, finder retten, at forholdene har ændret sig væsentligt, siden Københavns Byret traf afgørelse den 13. september 2019.

Efter en samlet vurdering finder retten, at betingelserne for afvisning af sagen i medfør af forældreansvarslovens § 39 ikke er opfyldt. Retten har ved vurderingen heraf også lagt vægt på, at samværet ved Familieretshusets afgørelse af december 2018 var fastsat til en 10/4-ordning, således at der var samvær fra torsdag eftermiddag i ulige uger til mandag morgen i lige uger.

Retten hjemviser på den baggrund sagen til realitetsbehandling ved Familieretshuset.

THI KENDES FOR RET:

Familieretshuset afgørelse af 1. april 2020 ophæves, og sagen hjemvises til Familieretshuset

til realitetsbehandling.

Kommentar:

Som det fremgår af dommen, har Fs flytning frem og tilbage, mellem København og Brønderslev haft betydning. I det lys er afgørelsen ikke så overraskende isoleret set.

Formålet med § 39 er generelt at begrænse antallet af sager mellem parterne. Det formål opnås ikke i denne sag, hvor andre elementer tydeligt spiller en rolle i en ret konfliktfyldt sag.

Viggo Bækgaard