Fælles forældremyndighed over 5-årig D – Samværssabotage ikke komme samværsfrælderen til skade, TFA 2011/58 ØLD

Fælles forældremyndighed over 5-årig D – Samværssabotage ikke komme samværsfrælderen til skade, TFA 2011/58 ØLD

Byrettens begrundelse

Sagen vedrører for retten alene spørgsmålet om, hvorvidt det skal etableres fælles forældremyndighed over S.

Efter oplysningerne i sagen – senest Familiestyrelsens afgørelse af 2. februar 2010 og den børnesagkyndige erklæring – må det lægges til grund, at M gennem en længere periode har modarbejdet F’s kontakt til S på grundlag af en alvorlig mistanke om seksuelle krænkelser. Denne mistanke har ikke kunnet bekræftes og har ikke givet anledning til strafferetlig efterforskning.

Parterne har efter det oplyste kun kendt hinanden i en kortere periode før S’ fødsel, og de flyttede kort efter fødslen fra hinanden. Efter samlivsophævelsen har der i to til tre år været samvær mellem S og F, men uden overnatning, og der er hidtil ikke etableret et stabilt samvær uden overvågning.

S er nu knapt fem år og har hele livet boet hos sin mor.

Selvom det således må lægges til grund, at M ikke har samarbejdet om at etablere kontakt mellem S og F, finder retten efter en samlet vurdering, at det ikke er sandsynliggjort, at parterne kan etablere et samarbejde omkring S. Retten finder derfor, at det ikke er til S’ bedste, at der etableres fælles forældremyndighed, jf. forældreansvarslovens § 14, stk. 1. Endvidere finder retten – på trods af M’s hidtidige modvilje mod samværet – at det er bedst for S, at forældremyndigheden fortsat tilkommer M alene.

Landsrettens begrundelse:

Det er forældreansvarslovens klare udgangspunkt, at forældre har fælles forældremyndighed, uanset om de er samboende eller ej, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der gør, at det vil være bedst for barnet, at den ene forælder får forældremyndigheden alene.

Moderen har det seneste 1½ år forhindret kontakt mellem S og faderen under henvisning til, at faderen har krænket barnet, herunder seksuelt. Disse alvorlige beskyldninger er imidlertid ikke objektivt underbyggede, og mistanken støttes heller ikke af den børnesagkyndige undersøgelse i sagen, der derimod anfører, at der under psykologens observation var en naturlig og god kontakt mellem faderen og S.

Det fremgår af forarbejderne til forældreansvarsloven, jf. lovforslag nr. L 133, Folketinget 2006-07, s. 82, at manglende kontakt, som skyldes samværssabotage, ikke svækker samværsforælderens mulighed for at få del i forældremyndigheden. Da der ikke i øvrigt er oplysning om forhold, som taler mod fælles forældremyndighed, og idet bemærkes, at den omstændighed, at faderen er bosiddende i Spanien, ikke hindrer fælles forældremyndighed, tages appellantens påstand til følge.