Fælles forældremyndighed over 1½ årig undfanget under kortvarigt kæresteforhold, TFA 2012/347 VLD

Fælles forældremyndighed over 1½ årig undfanget under kortvarigt kæresteforhold, TFA 2012/347 VLD

Byrettens begrundelse:

Såvel under graviditeten som efter A’s fødsel har spørgsmålet om forældremyndighed været drøftet. F anerkendte den 21. maj 2010 faderskabet på Blanket 3, hvorved der ikke blev etableret fælles forældremyndighed. F har siden A’s fødsel haft samvær med hende, bortset fra en kortere periode, hvor M primært på grund af egne forhold ikke ønskede at medvirke hertil. Der er den 26. august 2011 indgået en samværsaftale, der efter parternes samstemmende forklaring fungerer godt. Retten lægger således efter parternes forklaringer til grund, at F allerede inden A’s fødsel udtrykte ønske om, at der blev etableret fælles forældremyndighed, men at M ikke ønskede dette. Under henvisning hertil, og til at F’s kontakt til A og ønske om at indgå som en del af hendes liv har været vedvarende, og da parterne ikke mindst på baggrund af de samstemmende forklaringer om, at den indgåede samværsaftale fungerer godt, vurderer retten, at parterne også kan etablere samarbejde om de væsentlige beslutninger i A’s liv. Retten finder på den baggrund efter en samlet vurdering, at det vil være bedst for A, at M og F får fælles forældremyndighed over hende, jf. forældreansvarslovens § 14, stk. 1, jf. § 4.

Landsrettens begrundelse:

Afgørende for, om der bør etableres fælles forældremyndighed mellem forældrene, er, om en fælles forældremyndighed må vurderes at være bedst for barnet, jf. forældreansvarslovens § 14, jf. § 4. Dette gælder uanset forældrenes forventninger eller aftaler om forældremyndigheden inden graviditeten eller barnets fødsel.

F har siden A’s fødsel vist interesse for og haft løbende samvær med A. Uanset, at der har været visse uoverensstemmelser mellem forældrene, er landsretten enig i, at parterne vil være i stand til at samarbejde om A, og at det efter en samlet vurdering vil være bedst for A, at parterne har fælles forældremyndighed. Landsretten er således enig i byrettens resultat.