Detaljeret afgørelse om samvær med 5-årigt barn bosiddende i udlandet (Island), TFA 2024/162 VLD

Detaljeret afgørelse om samvær med 5-årigt barn bosiddende i udlandet (Island), TFA 2024/162 VLD

Byrettens begrundelse: (Viborg)

Faren er i juli i år flyttet til Island med B, der er startet i børnehaven. Sagen drejer sig om samværets omfang,

idet begge forældre er enige om, at B skal have samvær med moren, der har bopæl i Danmark.

Moren har haft regelmæssigt samvær med B efter Retten i Viborgs dom af 25. oktober 2022 frem tilslutningen af juni i år. Moren har ikke set B siden, idet faren i starten af juli i år er flyttet til Island med B, og parterne har ikke indgået aftale om samvær.

Moren har for retten forklaret, at hun har det godt og passer både fuldtidsarbejde og fritidsaktiviteter. På den baggrund og [på baggrund af] lægens oplysninger om morens forhold, der understøttes af oplysningerne i udtalelsen af 7. september 2023 fra morens psykolog, lægger familieretten til grund, at morens forhold er gode og stabile.

Efter en samlet vurdering af B’s forhold, herunder det hidtidige samvær frem til juni i år, er det af hensyn til

B og hans tilknytning til moren bedst for B at udvide samværet efter en optrapningsordning som bestemt nedenfor. Familieretten har tillige lagt vægt på oplysningen om, at B, der er 4 år gammel, hver søndag har en samtale med moren over WhatsApp.

Familieretten har fastsat samværene under hensyn til, at B indtil juli i år har boet i Danmark. Familieretten har i relation til løbende samvær taget hensyn til, at B i august 2025 skal starte i skole.

Da forældrene bor i forskellige lande, bortfalder det løbende samvær ikke i farens ferier med B.

Familieretten henviser til forældreansvarslovens § 19 og § 21.

Hvis samværet ikke gennemføres, er der automatisk erstatningssamvær i overensstemmelse medbekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. § 9.

(Byrettens resultat)

B, født … 2019, skal have samvær med M på følgende måde:

Optrapning

Lørdag den 18. november fra kl. 9.00 – kl. 17.00 i Danmark

Søndag den 19. november fra kl. 9.00 – kl. 17.00 i Danmark.

Onsdag den 27. december kl. 12.00 til torsdag den 28. december kl. 18.00 (en overnatning) i Danmark.

Løbende samvær

I 2024

Fra lørdag den 27. januar til og med uge 31 er der samvær i Danmark i lige uger hver 4. weekend fra lørdag kl.9.00 til søndag kl. 17.00, første gang den 27. januar (en overnatning).

I uge 32 indtil 31. juli 2025 er der samvær i Danmark i lige uger hver 4. weekend fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 17.00, første gang i uge 32 i 2024.

Fra 1. august 2025 og fremover er der samvær i Island i lige uger hver 6. weekend fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 17.00.

Da B har bopæl i Island, er der ikke grundlag for at udvide det løbende samvær med danske helligdage.

Feriesamvær

Sommerferiesamvær finder sted i Danmark.

I 2024 har B samvær med moren i 7 sammenhængende dage.

I 2025 har B samvær med moren i 10 sammenhængende dage.

I 2026 og fremover har B samvær med moren i 14 sammenhængende dage.

Moren bestemmer placeringen af sommerferie i lige år og faren i ulige år. Den forælder, der vælger først, skalgive den anden forælder skriftlig besked om feriens placering senest den 15. marts. Hvis fristen ikkeoverholdes, må den anden forælder vælge først og give skriftlig besked senest den 1. april. Den forælder, der vælger sidst, skal give skriftlig besked senest den 15. april.

Sommerferien skal placeres i perioden for islandske skolers sommerferie.

Jul og nytår

B har samvær med moren i Danmark i ulige år fra den 23. december kl. 12.00 til den 27. december kl. 12.00,første gang i 2025.

B har samvær med moren i Danmark lige år fra den 27. december kl. 12.00 til den 2. januar kl. 12.00, førstegang i 2024.

Transport til og fra samvær

Faren afleverer B ved samværets start i Danmark på morens bopæl og henter B ved samværets afslutning i Danmark på morens bopæl, medmindre parterne aftaler andet.

Ved samvær i Island henter moren B ved samværets start på farens bopæl og afleverer B ved samværets afslutning på farens bopæl, medmindre parterne aftaler andet.

Omkostninger i forbindelse med samvær

Forældrene betaler halvdelen af B’s flybillet tur-retur mellem Island og Danmark.

Anden kontakt

B har hver søndag kl. 19.00 dansk tid kontakt med moren via WhatsApp, hvor moren ringer til faren.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen.

Landsrettens begrundelse

B, der fylder 5 år den … 2024, har bopæl hos sin far, F, på Island, mens hans mor, M, bor i Æ-by i Danmark.

Landsretten lægger efter forklaringerne til grund, at der i overensstemmelse med familierettens dom har været gennemført to samvær i Danmark i henholdsvis november og december 2023, herunder et med overnatning, og at begge samvær er forløbet godt.

Ved fastsættelsen af hyppigheden, længden og placeringen af samværene mellem B og hans mor skal der tages hensyn til, at B og hans mor skal kunne opbygge og opretholde en relation, selvom de bor i forskellige lande, og at B skal have mulighed for at have samvær med sin mor i Danmark, hvor hun har sin dagligdag.

Der skal imidlertid også tages hensyn til, at B ved samvær, der finder sted i Danmark, skal rejse langt, og i den forbindelse til B’s alder og fra 2025 hans skolegang, samt at B skal have mulighed for at have samvær med sin mor på Island, således at hun kan få et indblik i hans dagligdag der.

Landsretten finder efter en samlet afvejning af disse hensyn og efter sagens oplysninger i øvrigt, at det vil være bedst for B, at samværet fastsættes som påstået af F. Landsretten tager derfor F’s påstand til følge og ændrer familierettens dom, således at B skal have samvær med M som nedenfor bestemt.

Hvis samværet ikke gennemføres, er der automatisk erstatningssamvær i overensstemmelse medbekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. § 9.

(Landsrettens resultat:)

Familierettens dom ændres således, at B, født … 2019, skal have samvær med M på følgende måde:

2024:

Lørdag den 27. januar kl. 9 til søndag den 28. januar kl. 17 i Danmark.

Lørdag den 16. marts kl. 9 til søndag den 17. marts kl. 17 i Island.

Fredag den 10. maj kl. 9 til søndag den 12. maj kl. 17 i Danmark.

I 2024 har B samvær med M i 7 sammenhængende dage i Danmark inden for skolerne i Islands sommerferieperiode. F vælger placering af sommerferien og giver M besked herom senest den 15. marts2024.

Fredag den 27. september kl. 9 til søndag den 29. september kl. 17 i Danmark.

Lørdag den 9. november kl. 9 til søndag den 10. november kl. 17 i Island.

Lørdag den 28. december til den 3. januar 2025 kl. 12 i Danmark.

2025 frem til den 1. august:

8. februar kl. 9 til 9. februar kl. 17 i Island.

28. marts kl. 9 til 30. marts kl. 17 i Danmark.

10. maj kl. 9 til 11. maj kl. 17 i Island.

I 2025 har B samvær med M i 10 sammenhængende dage i Danmark inden for skolerne i Islands sommerferieperiode. F vælger placering af sommerferien og giver M besked herom senest den 15. marts2025.

Fra den 1. august 2025:

I lige uger hver 6. weekend fra fredag kl. 15 til søndag kl. 17 i Island.

Fra den 23. december kl. 12 til den 27. december kl. 12 i Danmark.

Anden kontakt:

Hver søndag mellem kl. 11.00 og 14.00 dansk tid via WhatsApp, hvor M ringer op. Samtalen varer, så længe Bvil tale med M.

Transport til og fra samvær

Ved samvær i Danmark afleverer F B på M’s bopæl ved samværets start og henter B på M’s bopæl vedsamværets afslutning, medmindre parterne aftaler andet.

Ved samvær i Island henter M B på F’s bopæl ved samværets start og afleverer B på F’s bopæl ved samværets afslutning, medmindre parterne aftaler andet.

Omkostninger til transport:

M betaler ½ af udgifterne til B’s transport X-by – Z-by t/r i forbindelse med B’s samvær i Danmark mod, at F fremlægger dokumentation for udgifterne.

M betaler egne omkostninger til transport Danmark/Island t/r. F betaler egne omkostninger til transportIsland/Danmark t/r.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger for landsretten til den anden part eller til statskassen.

Kommentar.

Det er ikke så ofte, at vi ser meget specifikke afgørelser om de ret komplicerede praktiske forhold, der gør sig gældende, når barnet bor langt væk i et andet land.

Denne afgørelse bør haves i erindring for alle, som måtte støde på det problem. Jeg synes, at der er mange relevante synspunkter bag afgørelsen.

Viggo Bækgaard