Byretten burde have afholdt børnesamtale med 13-årig forud for afgørelse om tvangsfuldbyrdelse, TFA 2023/205 VLK

Byretten burde have afholdt børnesamtale med 13-årig forud for afgørelse om tvangsfuldbyrdelse, TFA 2023/205 VLK

Byrettens begrundelse (Horsens)

På baggrund af de afgivne forklaringer i familieretten den 1. december 2022 og de oplysninger, der i øvrigt foreligger, vurderer familieretten, at fuldbyrdelse af samvær vil kunne ske under hensyn til børnene og varetage børnenes bedste, jf. rpl. § 456 P-.-

Da M gentagne gange siden mødet i familieretten den 1. december 2022 ikke har vist vilje til at udlevere børnene, fastsætter familieretten tvangsbøder, jf. rpl. § 456 r, stk. 3.

Byrettens resultat:

M skal udlevere børnene til samvær med F.

Hvis M ikke udleverer børnene til samvær i overensstemmelse med parternes samværsaftale for weekend- og feriesamvær, skal M betale en tvangsbøde på 1.500 kr. pr. gang.

Ovennævnte er gældende frem til og med samværet den 28. til 29. januar 2023.

Efter samværet den 28. til 29. januar 2023 skal parterne indlevere meddelelse om, hvorvidt de mellemliggende samvær har været afholdt og i hvilket omfang.

Familieretten vil herefter træffe afgørelse om sagens videre forløb, herunder om tvangsbøderne skal udløses, om perioden skal forlænges, om parterne skal indkaldes til et nyt møde i familieretten, eller om sagen herefter kan sluttes.

Landsrettens begrundelse

Familieretten har truffet afgørelse om tvangsfuldbyrdelse uden at have afholdt børnesamtale med 81 i henhold til rpl. § 456 r, stk. 2. Der foreligger ikke oplysninger om, at der har været afholdt en børnesamtale med B1 i Familieretshuset, som er indgået i familierettens afgørelsesgrundlag.

B1 er 13 år. Under hensyn til hendes alder og det, der oplyst i sagen om hendes holdning til samvær, finder landsretten, at familieretten burde have afholdt en børnesamtale med B1, inden familieretten tog stilling til fuldbyrdelse af det aftalte samvær.

Landsretten ophæver derfor familierettens kendelse og hjemviser sagen til fornyet behandling ved familieretten.

Efter kæresagens karakter skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part eller til statskassen.

Landsrettens resultat:

Byrettens kendelse ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling ved familieretten.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part eller til statskassen.

Kommentar:

Det forekommer helt åbenlyst rigtigt, at et så stort barn skal høres.

En af mine urgamle hovedteser er, at det sjældent giver reel mening at føre sager om samvær for så store børn.

Viggo Bækgaard

13. juni 2023