Bopæl over P på 4 ½ fortsat hos M. Høj konflikt mellem forældrene, VLD 5. marts 2019, utrykt

Bopæl over P på 4 ½ fortsat hos M. Høj konflikt mellem forældrene, VLD 5. marts 2019, utrykt

Byrettens begrundelse:

Efter den børnesagkyndiges erklæring og supplerende forklaring lægges det til grund, at både M og F er gode og kompetente forældre, der hver for sig kan varetage den daglige omsorg for Pog give hende en god opvækst. Efter bevisførelsen lægges det videre til grund, at begge parter er klar over, at P har brug for begge sine forældre, og det lægges til grund, at de begge vil medvirke til, at P får en god og stabil kontakt til den anden part. Det lægges videre til grund, at P er tryg ved og har en naturlig kontakt til begge forældre.

På denne baggrund og uanset beskrivelsen i den børnesagkyndiges erklæring af Ps tilknytning til hver af forældrene, og uanset det er M, der har flyttet P fra det miljø, hvor hun har haft sine første opvækstår, finder retten efter en samlet vurdering af de oplysninger, der er om parternes og Ps forhold, at det er bedst for P, at hun får bopæl hos M, jf. lov om forældreansvar § 17, jf. § 4. Retten har herved lagt afgørende vægt på, at M fra starten har været den primære omsorgsperson for P, og at hun vurderes fortsat at være det. Retten har herved lagt vægt på, at P siden den 11. januar 2018 har været i en samværsordning, hvor hun har været 9 ud af 14 dage hos M, og at det vurderes, at P overordnet trives, selv om hun er påvirket af bruddet mellem forældrene.

Retten har endvidere lagt vægt på den børnesagkyndiges uddybende forklaring om, at forskellen i beskrivelsen af Ps tilknytning til hver af parterne alene er begrundet i den forskel på grænsesætning, som den børnesagkyndige har observeret ved hjemmebesøgene, sammenholdt med oplysningerne om de situationer, det er oplevet i.

Landsrettens begrundelse:

Også efter de oplysninger, der foreligger for landsretten, lægges det til grund, at P trives. Med denne bemærkning er landsretten enig i byrettens begrun­delse og resultat.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Kommentar.

Jeg har modtaget dommen fra Ms advokat.

Dommen omfatter flere interessante elementer. Ved almindelig gennemlæsning slår det mig, at der er ret stor fokus på, at M er flyttet fra det miljø, hvor P er opvokset. (Hvis man kan tale om ”opvokset” om en pige på 3-4 år, som jo var alderen ved familiens sammenbrud.

Ved almindelig gennemlæsning virker dommen logisk og rigtig også i lyset af, at der er tale om en relativ lille pige.

Mest fagligt interessant er det nok, at der blev afholdt et retsmøde, hvor der blev mulighed for at stille spørgsmål til den børnesagkyndige, som havde gennemført en børnesagkyndig undersøgelse.

Det burde bestemt ske oftere.

Viggo Bækgaard

4. marts 2020