Bopæl over 10-årig og 9-årig overført fra F til M. Begge børn var anbragt uden for hjemmet. F var dømt for grov vold mod børnene efter strfl. § 245, stk. 1.TFA 2009/566 VLD

Bopæl over 10-årig og 9-årig overført fra F til M. Begge børn var anbragt uden for hjemmet. F var dømt for grov vold mod børnene efter strfl. § 245, stk. 1.TFA 2009/566 VLD

 

 

Byrettens begrundelse:

 

Efter forældreansvarslovens § 11, 2. pkt., kan retten kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er tungtvejende grunde til det. Børnene er anbragt i familiepleje. Efter alt, hvad retten har fået oplyst, er det det bedste for dem for tiden. Forældrene har samvær. Det fungerer også, som det skal. Derfor ser retten intet grundlag for at ændre den retlige status.

 

Retten bestemmer derfor, at der fortsat skal være fælles forældremyndighed

 

Retten ser med samme begrundelse intet grundlag for nu at ændre børnenes retlige bopæl.

 

Landsrettens begrundelse:

 

Pigerne er anbragt uden for hjemmet uden samtykke fra forældrene og er fortsat i familiepleje. Baggrunden for anbringelsen er, at de er truet på deres sundhed og udvikling. De har været udsat for en meget alvorlig forbrydelse fra deres fars side.

 

Det fremgår af forældreevneundersøgelsen, at F på sigt vil kunne være egnet til at varetage forældrerollen i forhold til pigerne.

 

F er dømt for en meget alvorlig forbrydelse over for børnene, nemlig overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, der blev begået, da pigerne var henholdsvis 8 og 6 år gamle. Han blev for denne forbrydelse idømt 2 års fængsel.

 

På denne baggrund finder landsretten efter en samlet vurdering, at pigerne ved eventuel hjemgivelse ikke på nuværende tidspunkt skal have bopæl hos deres far. Landsretten bestemmer derfor, at pigerne skal have bopæl hos deres mor.