Bestemmelse om årelang overvåget samvær for 9 årig med F grundet psykisk vold samt fortsat fælles forældremyndighed Retten i Næstved 4. oktober 2022, utrykt

Bestemmelse om årelangt overvåget samvær for 9 årig med F grundet psykisk vold samt fortsat fælles forældremyndighed Retten i Næstved 4. oktober 2022, utrykt

Retten har undervejs i sagen ophævet samværet midlertidigt.

Byrettens begrundelse:

Det må efter de foreliggende oplysninger lægges til grund, at der er et højt konfliktniveau mellem parterne, men at dette konfliktniveau er udløst af andre forhold end den fælles forældremyndighed. Der er ikke grundlag for at antage, at ophævelse af den fælles forældremyndighed vil påvirke konfliktniveauet. Derimod må det antages, at opretholdelse af den fælles forældremyndighed er af ikke uvæsentlig betydning for, at der kan ydes den fornødne indsats fra kommunen og andre relevante institutioner, for at der kan genetableres et normalt forældre/barn forhold mellem  og hans søn.

B har  under forløbet flere gange tilkendegivet, at han ønsker en relation til sin far. Det er konditionerne for deres nuværende relation, der er problematiske for ham.  M ses desuden ikke at have tilstrækkelige ressourcer til, at hun alene kan varetage forældreansvaret for B.

Med henvisning hertil finder retten, at det er bedst for B, at forældremyndigheden opretholdes.

Efter en samlet vurdering af barnets forhold, finder retten, at B skal have samvær med F. Retten har herved lagt vægt på, at B har en tilknytning til sin far, og at han ønsker at opretholde denne tilknytning. Retten finder, at samværet af hensyn til Bs trivsel og følelsesmæssige som sociale og faglige udvikling ikke kan foregå i hjemmet hos F under de nuværende forhold, og som følge heraf er påkrævet, at samværet er overvåget for at beskytte B mod den nedværdigende og ydmygende behandling fra medlemmerne i Fs husstand.

Der henvises til, at F er under efterforskning for psykisk vold mod B samt de foreliggende beskrivelser fra ? og skole /SFOen af, hvorledes han mødes af F og dennes samleverske.

Retten finder, at der med henvisning hertil skal være overvåget samvær en gang hver 14. dag af 3 timers varighed indtil B fylder 15 år, eller indtil der sker ændringer i Fs personlige forhold, således at samværet ikke skal foregå på samme matrikel, hvor hans øvrige nuværende husstand har til huse, jfr. Forældreansvarslovens § 29, stk. 4.

Det overlades til Familieretshuset at fastsætte de nærmere rammer for det overvågede samvær.

Kommentar:

Det er en dom, som er delt af Danske Familie Advokater på foreningens intranet. Jeg kan virkelig godt forstå, at den er blevet delt.

Ankefristen er netop sprunget, og jeg har fra pålidelig kilde fået oplyst, at dommen ikke er anket.

Dommen er på flere punkter virkelig usædvanlig.

Det forekommer mig besynderligt, at man opretholder fælles forældremyndighed i en sag, hvor der foreligger så massiv psykisk vold, at man vælger nærmest “evig” overvåget samvær og samtidig beskriver en M, som lidt ressourcesvag, der skal have hjælp til at udøve forældremyndigheden.

Men ærlig talt: en svag mor over for en temmelig adfærdstung F. Hvordan kan man lige forestille sig, at han vil være til hjælp`?

Om samværet er det i virkeligheden en dom, der pålægger Familieretshuset at iværksætte fast overvåget samvær i seks år.

Det har jeg aldrig set før.

Noget af det ”vildeste” længerevarende overvågede samvær, som jeg har set afgørelse på, er fra det nyeste nummer af TFA, hvor landsretten fastsatte næsten et helt års overvåget samvær.

På mig virker dommen en smule forståelig henset til Bs udtrykte ønske om at opretholde tilknytningen trods de åbenbart ret barske vilkår, det udsættes for.

Jeg ville dog nok på trods heraf have anbefalet i det mindste en påstand om ophør af samvær. Med mit børnepolitiske udgangspunkt ville jeg nok vurdere, at det resultat havde været bedre for B.

Viggo Bækgaard

4. november 2022