Anke skal indgives på domstolsportalen minretssag.dk. Ellers afvises, TFA 2020/79 VLK

Anke skal indgives på domstolsportalen minretssag.dk. Ellers afvises, TFA 2020/79 VLK

Det fremgår af retsplejelovens § 148 a, stk. 1, at enhver skriftlig henvendelse om en sag, der behandles digitalt, skal ske på domstolenes sagsportal. Af forarbejderne til retsplejelovens § 148 a, stk. 1, følger, at bestemmelsen også finder anvendelse for så vidt angår ansøgninger om oprejsningsbevilling i sager, der behandles på domstolenes sagsportal.

Bestemmelsen indebærer, at det ikke er muligt at sende henvendelser pr. brev eller e-mail til retten i sager, der behandles via sagsportalen. Sådanne henvendelser vil være uden retsvirkning.

Da ansøgningen om oprejsningsbevilling ikke er indleveret via sagsportalen, kan landsretten ikke behandle den. Det kan ikke føre til andet resultat, at familieretten har publiceret anmodningen på portalen og sendt sagen til landsretten.

Landsretten bemærker i øvrigt, at det følger af retsplejelovens § 453, stk. 1, at en dom afsagt af familieretten i en sag, hvor en afgørelse truffet af Familieretshuset er indbragt for familieretten, kun kan ankes med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Det følger af Højesterets afgørelse af 29. november 2019 (BS-38036/2019-HJR), at denne bestemmelse også finder anvendelse i forhold til anke af familierettens domme vedrørende prøvelse af afgørelser truffet af Statsforvaltningen.

Landsretten afviser efter det anførte ansøgningen om tilladelse til at anke efter ankefristens udløb.

(Fs ansøgning om anketilladelse afvises.)