Afvisning af ny sag efter forældreansvarslovens § 39 stadfæstet, TFA 2023/263 VLD

Afvisning af ny sag efter forældreansvarslovens § 39 stadfæstet, TFA 2023/263 VLD

Familieretshusets begrundelse:

Vi har lagt vægt på, at familieretten den 15. oktober 2021 afsagde dom om samvær, herunder at B skulle havesamvær med F i lige uger fra lørdag kl. 09.00 til kl. 18.00, samt at ved hver tredje samvær havde B ret til at overnatte hos F, således at samværene hver tredje lige uge var fra lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 11.00.

Det fremgår af dommens begrundelse, at B havde et ønske om at have en relation til F. Retten lagde videre til grund, at F trods sine udfordringer, som for en stor dels vedkommende kunne henføres til hans ADHD, fremstodmed gode intentioner over for B og med lyst til at være sammen med ham, men at F’s udfordringer lå i hans vanskeligheder med at sætte struktur, etablere og opretholde overblik samt evnen til fordybelse, som er de elementer, et barn har brug for for at udvikle sig og opleve sig set og anerkendt. Efter det anførte fandt retten, at B skulle have samvær med F. Det blev videre bemærket, at forudsætningen for, at samværet blev en succes for B, ville være, at parterne mange år frem støttede op om, at dette var rammen for B’s samvær.

Vi har også lagt vægt på formålet med, at Familieretshuset kan afvise en ansøgning efter forældreansvarslovens § 39. Formålet er blandt andet at skabe ro om barnet og at undgå, at barnet inddrages i forældrenes konflikt.

Vi vurderer på den baggrund, at F ikke har oplyst om så væsentligt forandrede forhold, at samværet kan ændres på nuværende tidspunkt.

F har heller ikke redegjort for, at ændringen vil være bedst for B.

Det forhold, at F oplyser, at han tager sin ADHD-medicin, og at B selv giver udtryk for et ønske om mere samvær, kan ikke føre til et andet resultat.

Byrettens begrundelse

Familieretten er enig i den afgørelse, der er truffet af Familieretshuset og i begrundelsen herfor. På den baggrund, og da det, der er fremkommet for familieretten, ikke kan føre til andet resultat, stadfæster familieretten afgørelsen.

Landsrettens begrundelse

Efter forældreansvarslovens § 4 skal afgørelser efter loven træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Efterlovens § 39 kan en anmodning om ændring af samvær afvises, hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt.

Familieretshusets afgørelse af 20. oktober 2022 er truffet under henvisning til forældreansvarslovens § 4 og §39.

Det er i begrundelsen nævnt, at formålet med § 39 blandt andet er at skabe ro om barnet og at undgå, at barnet inddrages i forældrenes konflikt.

Landsretten er enig med familieretten i, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Familieretshusets afvisning af anmodningen om ændring af samvær. Det, der er kommet frem for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat.

Landsretten stadfæster derfor familierettens dom.

Kommentar:

Jeg må ærligt sige, at det havde været mere interessant at se Procesbevillingsnævnets afgørelse, da de tillod dommen indbragt for landsretten.

Afgørelsen i sig selv kan ikke rigtig overraske.

Viggo Bækgaard

20. juli 2023