Afgørelse i statsforvaltning om midlertidig forældremyndighed hjemvist af Familiestyrelsen, da børnenes perspektiv ikke var tilstrækkeligt belyst. Afgørelsen illustrerer også, hvad der skal til for at skaffe et forsvarligt oplysningsgrundlag, TFA 2008/297

Afgørelse i statsforvaltning om midlertidig forældremyndighed hjemvist af Familiestyrelsen, da børnenes perspektiv ikke var tilstrækkeligt belyst. Afgørelsen illustrerer også, hvad der skal til for at skaffe et forsvarligt oplysningsgrundlag,  TFA 2008/297

I familiestyrelsens afgørelse nævnes bl. a. dette mere generelt:

 

”Vi kan oplyse, at efter official- eller undersøgelsesprincippet er det statsforvaltningen, der skal tilvejebringe et fyldestgørende faktisk og retligt grundlag for afgørelsen.

Spørgsmålet om, hvornår der foreligger et forsvarligt oplysningsgrundlag, beror på en skønsmæssig vurdering. Denne vurdering bygger først og fremmest på, hvilke spørgsmål der rejses i sagen, oplysningernes art og omfang, samt det anvendte retsgrundlags mere eller mindre indgribende karakter. Det vil også kunne indgå i vurderingen, hvor indgribende en afgørelse, der kan blive tale om.

Tilvejebringelsen af et forsvarligt oplysningsgrundlag i forældremyndighedssager sker navnlig gennem forældrenes oplysning af sagen og eventuelt barnets holdning til spørgsmålet om samvær. Der indhentes således ikke automatisk oplysninger fra andre myndigheder, institutioner m.v.

Efter § 34 i forældreansvarsloven skal et barn inddrages under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Dette kan ske ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv. Forpligtelsen til at inddrage barnet direkte i sagen gælder ikke, hvis det må antages at være til skade for barnet, eller hvis det må anses for unødvendigt efter sagens omstændigheder.

Barnets perspektiv kan endvidere belyses ved indhentelse af udtalelser fra myndigheder og institutioner med kendskab til barnet, typisk barnets skole, daginstitution, læge eller de sociale myndigheder.”