Om fri proces i tvangsfuldbyrdelsessag, TFA 2022/191 ØLK

Om fri proces i tvangsfuldbyrdelsessag, TFA 2022/191 ØLK

Byrettens begrundelse:

Der verserer på nuværende tidspunkt to sager vedrørende henholdsvis samvær og midlertidigt ophør af samvær i Familieretshuset. Parternes aftale af 7. maj 2021 er gældende, indtil der foreligger en ny aftale eller afgørelse. Familieretten finder på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke, at der er grundlag for at udsætte tvangsfuldbyrdelsessagen på Familieretshusets afgørelser.

Familieretten henviser til retsplejelovens § 502, stk. 1, nr. 2, jf. § 456 q.

Familieretten vurderer på baggrund af sagens oplysninger, herunder parternes forklaringer, børnesamtalen med B1 og det i øvrigt fremlagte, at fuldbyrdelse af samvær vil kunne ske under hensyn til barnet og varetage barnets bedste.

Familieretten henviser til retsplejelovens § 456 p.

Idet F ikke har vist vilje til at udlevere barnet, fastsætter familieretten tvangsbøder.

Familieretten henviser til retsplejelovens § 456 r, stk. 3.

Familieretten finder ikke henset til sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt, at M og F har haft behov for advokatbistand under sagen, jf. retsplejelovens § 500, stk. 2, jf. § 456 q, stk. 1.

Landsrettens begrundelse:

Sagen vedrører udlevering af to børn, født i henholdsvis 2015 og 2016, til samvær. Det fremgår af sagens oplysninger, at der til brug for sagen i familieretten har været gennemført børnesamtale med det ældste barn, ligesom det fremgår, at der verserer flere sager i Familieretshuset, og at der af moren er indgivet politianmeldelse mod faren. Landsretten lægger derfor til grund, at der er et højt konfliktniveau mellem parterne i sagen.

M opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces. Herefter, og idet landsretten finder, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at M efter sagens karakter har haft behov for advokatbistand for familieretten, bør der gives fri proces, jf. retsplejelovens § 456 q, stk. 1, jf. § 500, stk. 2, jf. § 325.

Landsretten ændrer derfor Familierettens afgørelse, således at der gives M fri proces, og således at advokat Betina Bak beskikkes. Sagen hjemvises til familieretten til fortsat behandling med henblik på fastsættelse af salær.