Samvær indledningsvist som overvåget samvær og dernæst fremadrettet som hverdagssamvær TFA 2021/109 ØLD

Samvær indledningsvist som overvåget samvær og dernæst fremadrettet som hverdagssamvær TFA 2021/109 ØLD

Byrettens begrundelse:

Det må efter de foreliggende oplysninger lægges til grund, at det ikke på nuværende tidspunkt vil være til barnets bedste, at der fastsættes samvær. Der er herved navnlig lagt vægt på, dels det endda særdeles dårlige forhold, der er mellem forældrene, dels barnets alder, og at der ikke er eller har været noget forhold mellem barnet og faderen, samt at barnet endnu ikke har skullet lære at forholde sig til andre mennesker end den nærmeste familie.

(Resultat: M frifindes således, at der ikke fastsættes samvær.)

Landsrettens begrundelse:

Det fremgår af den børnesagkyndige undersøgelse af B af 23. oktober 2019, at det er vurderingen bl.a., at der bør findes en vej frem for etablering af samvær mellem B og F, og at de tidligere fastlagte overvågede samvær i Familieretshuset, hvor et samvær langsomt bygges op, er en mulig vej at gå. Det fremgår, at det er problematisk, at M ikke ønsker at samarbejde, men at det er vurderingen, at det ikke vil blive nemmere for B at vente med samvær, til hun bliver ældre.

F har tilkendegivet, at han ønsker at samarbejde med M om B, og at han er indstillet på at modtage hjælp fra kommunen. Han har samtidig tilkendegivet, at han er klar over, at samvær med B vil kræve en indkøringsperiode med støtte til både B og M. Han har forklaret, at han også har en søn, som han har samvær med i en 7/7-ordning, og at han har et godt samarbejde med sønnens mor.

M har heroverfor klart tilkendegivet, at hun ikke ønsker at samarbejde med F om B, og at hun heller ikke ønsker hjælp fra kommunen. Hendes begrundelse herfor må forstås som først og fremmest begrundet i egne behov, idet hun føler sig svigtet af F. Det fremgår af rapporten vedrørende det overvågede samvær i Familieretshuset den 3. maj 2019 bl.a., at M under samværet var overvældet af egne følelser og klart gav udtryk for, at hun ikke ønsker, at der skal være samvær.

Det er udgangspunktet i forældreansvarsloven, at barnet har ret til kontakt med begge forældre efter et samlivsbrud, og det er i den forbindelse en generel forudsætning, at forældrene samarbejder om barnet, herunder om samvær, sådan at barnet ikke mister kontakten til samværsforælderen. Efter en samlet vurdering finder landsretten i overensstemmelse med den børnesagkyndige vurdering, at det af hensyn til B’s relation til sin far er vigtigt, at der etableres samvær, inden B bliver ældre. I modsat fald er der risiko for, at B mister kontakten til F. Det meget høje konfliktniveau mellem forældrene og B’s reaktion på det overvågede samvær i maj måned 2019, der alene blev gennemført en enkelt gang, kan efter omstændighederne i sagen ikke gøre nogen ændring heri. Landsretten bemærker herunder, at M ved sin modstand mod samvær, som har antaget en varig karakter af samarbejdschikane, ikke bør kunne udvirke et andet resultat.

På den baggrund finder landsretten, at det er bedst for B, at der etableres samvær mellem hende og F, og at dette samvær bør trappes gradvist op, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 21, stk. 2. Landsretten tager derfor F’s principale påstand til følge, dog således at de overvågede samvær alene skal have en varighed af 1,5 time.

Familieretshuset kan bestemme, at M ikke skal deltage i det overvågede samvær, hvis det er praktisk muligt og til B’s bedste, jf. forældreansvarslovens § 21, stk. 1.

(Resultat: Familierettens dom ændres således, at der fastsættes overvåget samvær for B, født … 2017, med F i form af støttet eller overværet samvær 10 gange af 1,5 times varighed i Familieretshuset, der som udgangspunkt afvikles hver uge, og at F herefter har ret til samvær med B i lige uger fra lørdag kl. 10.00-13.00. F henter/afleverer til samvær på Lyngby St)

Kommentar:

Her måtte jeg ved læsningen holde tungen lige i munden. Jeg syntes nemlig, at jeg lige havde læst og kommenteret den dom. Jeg vendte tilbage til den anden afgørelse. Konstaterede. at begge byretsafgørelser er truffet af Retten i Lyngby. I begge byretsafgørelser nåede byretten til, at der ikke skulle være samvær. I begge afgørelser bestemmer landsretten, at der skal være overvåget samvær efterfulgt af hverdagssamvær.

Den ene afgørelse er fra 4. september 2020 og den anden fra 16. oktober 2020.

Jeg blev så yderligere forvirret over, at den advokat, der i den første sag repræsenterede F, repræsenterede M i den anden sag – men jo altså, at resultatet endte næsten ens.

Ingen af landsdommerne var gengangere i de to sager.

Barnet i denne sag er født i 2017 og altså “ca. 3 år” på domstidspunktet.

Læg mærke til domskonklusionen og tænk lige over konsekvenserne. På overfladen er der tale om en “endelig afgørelse”, hvor der tages hensyn til optrapning og en permanent løsning. Læg så mærke til, at den permanente løsning er fast samvær 3 timer hver lørdag.

Det er for det første en løsning, som på ingen måde er langtidsholdbar. Med andre ord er det stensikkert, at den familie i løbet af ingen tid skal igennem hele møllen en gang til.

For det andet er det en løsning, som reelt spolerer ethvert familieliv uden for livet med dette barn. Alle weekender er ødelagt i praksis både for far og mor.

Så vidt jeg kan se ud af de påstande, der fremgår af dommen, er domskonklusionen opfundet af landsretten. F har ikke nedlagt påstand om hver lørdag.

Begge sager er rene samværssager. Der er altså ikke hverken bopæl eller forældremyndighed som en del af påstandene.

Begge sager omtaler, at M ikke var samarbejdsvillig, hvilket godt kan oversættes som i al fald en variation over emnet samværschikane. Det ubesvarede spørgsmål er selvfølgelig, hvad resultatet ville være blevet, såfremt der havde været påstand om forældremyndighed eller bopæl.

Det tyder på, at man i landsretten i al fald i et vist omfang har sat sig omkring et bord og ”aftalt”, hvordan man lige skal skære denne sagstype. Bekymrende tænker jeg.

den anden sag:

Se også Ikke overvåget samvær for M med P1 og P2 på ca. 8 og 11 år, ØLD 12. marts 2021, utrykt med henvisninger.

Viggo Bækgaard

opdateret og rettet 22. marts 2021