Overvåget samvær skulle fuldbyrdes, selv om krisecenteroplysning om, at barnet reagerer voldsomt på samvær, FM 2023/217 VLK

Overvåget samvær skulle fuldbyrdes, selv om krisecenteroplysning om, at barnet reagerer voldsomt på samvær, FM 2023/217 VLK

Byrettens begrundelse

Efter retsplejelovens § 456 p kan fuldbyrdelse af samvær kun ske under hensyn til barnet og skal varetagebarnets bedste. Fuldbyrdelse kan kun ske, hvis der ikke er behov for af hensyn til barnet at henvise sagen til Familieretshuset til vurdering af, om den aftale eller afgørelse, der søges fuldbyrdet, skal ændres eller ophæves.

Det fremgår af underretningen fra krisecentret, at B reagerer meget voldsomt på samvær med F, bla. vedflere voldsomme fysiske reaktioner. Krisecentret har vurderet, at alene forberedelsen herpå er et voldsomt overgreb, hvorfor krisecentret ikke længere vil bistå hermed.

Henset til omfanget at de fysiske reaktioner og beskrivelsen af B’s reaktioner i det hele taget på samværet, har familieretten derfor grund til at antage, at fuldbyrdelse af overvåget samvær ikke for tiden vil kunne ske under hensyn til barnet og varetage barnets bedste, jf. retsplejelovens § 456 p, 1. pkt. Familieretten afviser derfor at tvangsfuldbyrde F’s anmodning for nuværende.

Da der allerede verserer en sag om suspendering af samværet ved Familieretshuset, er der ikke grundlag for at henvise sagen til Familieretshuset til vurdering af, om afgørelsen skal ændres eller ophæves, jf. retsplejelovens § 456 p, 2. pkt.

Resultat: Familieretten tvangsfuldbyrder ikke F’s anmodning.

Landsrettens begrundelse

Af Familieretshusets samværsdokument fremgår, at F skulle have B udleveret til overvåget samvær den 25.september 2023 kl. 11. Den 25. september 2023 kl. 19.22 indleverede F anmodningen om familierettens bistand til tvangsfuldbyrdelse.

Det fremgår af udtalelsen fra [B’s børnehave] bl.a., at børnehaven har oplevet begge forældre som meget kærlige, nærværende og ligeværdigt vigtige for B, der er 3 år.

B har ikke set sin far siden begyndelsen af maj 2023.

Familieretshuset har ikke truffet afgørelse om midlertidigt at afbryde samværet i den verserende sag.

Herefter og uanset de foreliggende oplysninger fra krisecenteret om B og hans reaktioner finderlandsretten efter en samlet vurdering ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at udlevering af B til overvåget samvær i op til 1½ time ikke vil ske under hensyn til B og være til hans bedste på nu værende tidspunkt.

Der skal efter Familieretshusets nærmere bestemmelse fastsættes erstatningssamvær for de aflyste samvær den 2. og 26. oktober samt 9. november 2023, der skulle have fundet sted efter indleveringen af begæringen om tvangsfuldbyrdelse.

Da M efter de foreliggende oplysninger ikke har vist vilje til at udlevere B, fastsætter landsretten tvangsbøder som nedenfor bestemt, jf. retsplejelovens § 456 r, stk. 3, idet det bemærkes, at der ikke er hjemmel til at fastsætte tvangsbøder for erstatningssamvær, som Familieretshuset først efter landsrettens afgørelse skal fastsætte tidspunktet for.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part eller statskassen.

Resultat:

M skal udlevere B til F i overensstemmelse med Familieretshusets samværsdokument af 12. september2023.

Hvis M ikke udleverer B til overvåget samvær efter samværsdokumentet af 12. september 2023, skal M betale tvangsbøder på 1.500 kr. pr. gang.

Efter Familieretshusets nærmere bestemmelse fastsættes overvågede erstatningssamvær for de aflyste samvær den 2. og 26. oktober samt 9. november 2023.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part eller statskassen.