Ankestyrelsens principafgørelse 45-16 om samvær – bortfald af samvær – bopælsforælders ferie – ferie- og helligdagsperioder

Ankestyrelsens principafgørelse 45-16 om samvær – bortfald af samvær – bopælsforælders ferie – ferie- og helligdagsperioder, Retsinformation og TFA 2017/55

Resumé:

Når forældre går fra hinanden, kan de aftale løbende samvær og feriesamvær mellem barnet og den forælder, som barnet ikke bor hos (samværsforælder). Hvis forældrene ikke kan blive enige, kan samværsforælderen søge om samvær i Statsforvaltningen.

Det fastsatte eller aftalte samvær bortfalder kun, når forældrene har aftalt det, eller når statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller fogedretten har truffet afgørelse om bortfald af samvær.

Sideløbende med dette gælder, at et barn har ret til ferie med begge forældre, og at den forælder, som barnet bor hos (bopælsforælderen), har ret til at planlægge sin ferie med barnet i de ferieperioder, hvor barnet ikke har feriesamvær med samværsforælder.

Det betyder, at bopælsforælderens mulighed for at holde ferie med barnet på tidspunkter, hvor barnet har løbende samvær med samværsforælderen, er forskellig alt afhængig af, om ferien er inden for eller uden for den almindelig ferie- og helligdagsperiode.

Almindelige ferie- og helligdagsperioder følger skoleferieårets ferier, det vil sige efterårs-, jule-, vinter-, påske- og skolesommerferien.

Bopælsforælders ferie ligger uden for den almindelige ferie- og helligdagsperiode

Hvis bopælsforælderen ønsker at holde ferie med barnet uden for en almindelig ferie- og helligdagsperiode, og ferien falder i en periode, hvor barnet har løbende samvær med samværsforælderen, skal forældrene være enige. Hvis de ikke kan blive enige, skal bopælsforælder søge om bortfald af det løbende samvær, der falder sammen med den ønskede ferie.

Når bopælsforælderens ferie ligger uden for den almindelige ferie- og helligdagsperiode er udgangspunktet, at bopælsforælderen ikke kan holde ferie med barnet i den periode, hvor barnet har løbende samvær med samværsforælderen.

Baggrunden for dette udgangspunkt er, at det generelt er bedst for barnet, at samværet følger den fastlagte ordning. På den måde sikres barnet en kontinuerlig kontakt med samværsforælderen, og det bliver tydeliggjort for bopælsforælderen, at denne skal placere sin ferie med respekt for samværet.

Udgangspunktet kan dog fraviges, hvis der f.eks. er en ekstraordinær mulighed for bopælsforælderen for at holde ferie sammen med barnet på grund af udefra kommende omstændigheder, som bopæls-forælderen ikke har indflydelse på. Hvis dette er tilfældet, kan bopælsforælderen holde ferie med barnet, selvom ferien ligger i en periode, hvor barnet har løbende samvær med samværsforælderen. Samværet mellem barnet og samværsforælderen bortfalder altså pga. bopælsforælderens ferieafholdelse.

Bopælsforælders ferie ligger inden for den almindelige ferie- og helligdagsperiode

Hvis bopælsforælderens ferie derimod ligger inden for den almindelige ferie- og helligdagsperiode, kan bopælsforælderen holde ferie med barnet, hvis det ikke falder sammen med børnenes feriesamvær med samværsforælderen. Dette gælder, selvom ferien ligger på tidspunkter, hvor barnet har løbende samvær med samværsforælderen.

Ferien medfører, at det løbende samvær mellem barnet og samværsforælderen bortfalder, uden at bopælsforælderen skal være enig med samværsforælderen eller søge om bortfald af det løbende samvær hos Statsforvaltningen.

De konkrete sager

I sag 1 havde bopælsforælder søgt om ferie i uge 23 og havde begrundet ansøgningen med, at ferien var et tilbud fra børnenes 86-årige syge oldemor, som ønskede at rejse med sine børn, børnebørn og oldebørn, inden hun ikke længere kunne gå.

Ankestyrelsen vurderede, at børnene skulle have samvær med samværsforælderen i uge 23 i 2016.

Ankestyrelsen vurderede, at ferien lå uden for den almindelige ferie- og helligdagsperiode, idet ferien lå uden for skolernes efterårs-, jule-, vinter-, påske- og sommerferie.

Ankestyrelsen fandt, at bopælsforælderens begrundelse for ansøgningen ikke kunne betragtes som en bestemt begivenhed eller anden udefrakommende omstændighed, der kunne begrunde bortfald af samværet.

I sag 2 havde bopælsforælder søgt om, at børnenes samvær med samværsforælderen bortfaldt fra fredag den 18. december til mandag den 21. december 2015.

Ankestyrelsen vurderede, at bopælsforælderen kunne holde ferie med børnene i perioden fra den 18. til den 21. december 2015, og at børnenes løbende samvær med samværsforælderen burde være bortfaldet.

Begrundelsen var, at bopælsforælderens ferie med børnene lå inden for den almindelig ferie- og helligdagsperiode, og at der ikke var feriesamvær mellem børnene og samværsforælderen i denne periode.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at børnene gik på X Skole, og at børnene ifølge skolens hjemmeside havde juleferie i perioden lørdag den 19. december 2015 til 3. januar 2016 begge dage inklusive, og at der ikke var feriesamvær mellem børnene og samværsforælderen fra den 18. december til den 21. december.