Ikke midlertidig afgørelse om, at M kunne flytte til Grønland med 3-årige P, TFA 2017/161 VLK

Ikke midlertidig afgørelse om, at M kunne flytte til Grønland med 3-årige P, TFA 2017/161 VLK

Parterne har fælles forældremyndighed over A, der har bopæl hos M.

M vil den 30. december 2016 flytte til Grønland med A, uanset F ikke har meddelt samtykke hertil, og uanset sagen om A’s bopæl er under behandling ved Retten i Aalborg.

Der er berammet hovedforhandling i bopælssagen den 20. januar 2017. Sagen er aktuelt kun belyst i form af et notat vedrørende et samarbejdsmøde i Statsforvaltningen den 3. november 2016 og advokaternes mails vedrørende en midlertidig afgørelse. Retten har således endnu ikke modtaget udtalelser fra vuggestuen og kommunen, og parterne har ikke afgivet forklaringer. Der foreligger modstridende oplysninger om omfanget af samværet og tilknytningen mellem A og F.
Begge parter har aktuelt bopæl i Aalborg, hvor A går i vuggestue.
På det foreliggende grundlag finder retten, at det må anses for bedst for A, at der ikke træffes en afgørelse om, at hun midlertidigt kan have bopæl i Grønland, hvorfor bestemmes:

Retten afviser at træffe afgørelse om, at A, født den – – -. december 2013, midlertidigt kan have bopæl hos M i Grønland.

A har således fortsat bopæl hos M i Danmark.

Retsbog af 21. december 2016:

Spørgsmålet er – – -, om de nye oplysninger i form af udtalelsen fra Familiegruppe Øst og udtalelsen fra vuggestuen skal medføre en anden afgørelse af spørgsmålet om midlertidig bopæl.

Retten fastholder kendelsen af 20. december 2016 og afviser således fortsat at træffe afgørelse om, at A midlertidigt kan have bopæl hos M i Grønland. Retten har herved – udover det i kendelsen anførte – lagt vægt på, at en flytning til Grønland vil indebære en væsentlig ændring i A’s nuværende forhold, og at en sådan ændring af hensyn til A bør afvente hovedforhandlingen, hvorunder begge parter kan afgive forklaring. Retten har endvidere lagt vægt på, at det af udtalelsen fra vuggestuen blandt andet fremgår, at A er et følsomt barn, der reagerer stærkt på forandringer.

Landsrettens begrundelse

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten har herved – ud over det i kendelsen anførte – lagt vægt på det, som byretten har anført i retsbogen af 21. december 2016. Landsretten stadfæster derfor byrettens afgørelse.


Det endte nu alligevel med, at M kunne tage P med til Grønland. Den endelige afgørelse i sagen ser du her.