Bopælen over 9-årige D fortsat hos F, Retten i Holbæk 20. juli 2018, utrykt

Bopælen over 9-årige D fortsat hos F, Retten i Holbæk 20. juli 2018, utrykt

Sagen vedrører samme parter som i sagen ØLD 24. september 2013
Parterne har i perioden siden første sag været i næsten uendelig strid om især transporten i forbindelse med samværene.
Byrettens begrundelse
D har efter landsrettens dom af 24. september 2013 haft bopæl hos F. Uagtet, at D under børnesamtalen har oplyst, at han helst vil bo hos sin mor, fordi det er sjovest at være hos hende, så er der efter en samlet vurdering af sagens oplysninger ikke grundlag for at fastslå, at der efter landsrettens afgørelse er indtruffet sådanne omstændigheder eller i øvrigt er forhold, der gør, at det vil være bedst for D at ændre herpå.
Fs påstand om frifindelse tages derfor til følge, hvorfor D fortsat skal have bopæl hos ham.