Bopæl overført fra F til M over 12-årig D. Hidtidig 7/7 ordning ændret af landsretten til en 9/5-ordning, TFA 2022/438 ØLD

Bopæl overført fra F til M over 12-årig D. Hidtidig 7/7 ordning ændret af landsretten til en 9/5-ordning, TFA 2022/438 ØLD

Byrettens begrundelse: (Holbæk)

Afgørelse vedrørende et barns bopæl efter forældreansvarslovens § 17 skal træffes efter, hvad der er bedst forbarnet, jf. § 4, 1. pkt., og beror på en konkret vurdering af barnets og forældrenes forhold. Der skal vedafgørelsen lægges vægt på blandt andet barnets tilknytning til forældrene og forældrenes personligeegenskaber.

Begge forældre må anses for egnede til at varetage rollen som bopælsforælder for B. Efter en samlet vurderingaf sagens oplysninger, hvorunder B’s alder, udsagn under børnesamtalen, parternes forklaring og rettens indtrykaf parterne er indgået, finder retten, at det vil være bedst for B, at han har bopæl hos M.

Det følger af forældreansvarslovens § 19, stk. 1, at barnets forbindelse til begge forældre skal søges bevaretved, at barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos. Afgørelsen skal træffes efter,hvad der er bedst for barnet, jf. § 4, 1. pkt.

Det må efter sagens oplysninger lægges til grund, at B ikke trives i den nuværende samværsordning. Underhensyn hertil og til B’s udsagn under børnesamtalen og rettens indtryk af parterne, finder retten, at det er bedstfor B, at samværet med F, fastsættes således som M har påstået.

(Resultat)

B, født den … 2010, skal have bopæl hos M.

B, født den … 2010, skal have samvær med F hver fredag i ulige uger med afhentning i institution/skole tilmandag morgen med aflevering i institution/skole.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst. Anmodningen om gennemførelse af yderligerebørnesamtale imødekommes derfor ikke.

Efter de af parterne afgivne forklaringer og sagens oplysninger finder landsretten, at faderen må anses for atvære bedst egnet til at sikre, at B passer sin skolegang og lektielæsning. Henset til de udfordringer, som B iøvrigt har, finder landsretten dog, at der må lægges afgørende vægt på, at moderen må anses for at være bedstegnet til og mest indstillet på at sikre samarbejde mellem parterne og de professionelle aktører til bedste for B.Det findes også afgørende, at han fortsat har betydeligt samvær med begge forældre.

Landsretten tiltræder herefter, at B fremover skal have bopæl hos moderen, men således at samværet udvidestil hver fredag i ulige uger med afhentning i institution/skole til hver onsdag i lige uger med aflevering iinstitution/skole. Familierettens dom ændres i overensstemmelse hermed.

(Resultat)

Familierettens dom stadfæstes med den ændring, at B skal have samvær med F hver fredag i ulige uger medafhentning i institution/skole, til hver onsdag i lige uger med aflevering i institution/skole.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger for landsretten til den anden part eller til statskassen.