Bopæl fortsat hos M for næsten 14-årig P1 og 11 årig D. 8/6 samværsordning, ØLD 2. juni 2023

Bopæl fortsat hos M for næsten 14-årig P1 og 11 årig D. 8/6 samværsordning, ØLD 2. juni 2023

Byrettens begrundelse

Familieretten lægger til grund, at parterne blev skilt for ca. 5 år siden, og at

P1 og D siden har haft bopæl hos deres mor og har haft samvær med derres far i en deleordning fra mandag eftermiddag i ulige uger til mandag morgen i lige uger.

Efter bevisførelsen, herunder forklarinrne fra parterne og dommerens og den børnesagkyndige psykologs indtryk af P1 og D under børnesamtalerne lægger familieretten til grund, at forældrene tidligere har kunne mødes sammen med børnene og have kommunikation om børnenes forhold. Forældrenes relation er imidlertid på nuværende tidspunkt præget af et forskelligt syn på børnene og uenighed om blandt andet samværsordningen, og der er nu kun i begrænset omfang er kommunikation mellem parterne. P1 og D er opmærksommepå og præget af parternes uenigheder og manglende kommunikation.

P1 og D er generelt velfungerende og trives i skolen, og begge børn holder af begge deres forældre og ønsker tid med begge forældre. Både P1 og D giver klart udtryk for et ønske om at have mere tid med deres mor og særligt et ønske om mere fleksibilitet i samværsordningen og mulighed for at kontakte den forælder, som de ikke er hos.

Den børnesagkyndige psykolog har efter samtalen med P1 og D indtrykket, at det særligt er vigtigt for P1 og D i højere grad at føle en sammenhæng i deres liv hos deres mor og hos deres far gennem en accept hos begge forældre af børnenes behov for kontakt til den forælder, som de ikke er hos. Dette gælder i særlig grad, når P1 og D i ugerne hos F føler behov for kontakt med deres mor.

På denne baggrund og efter en samlet vurdering finder familieretten, at det vil være bedst for P1 og D fortsat at have bopæl hos deres mor og at have samvær med deres far i en 8-6 samværsordning og med feriesamvær som nedenfor bestemt.

THI KENDES FOR RET:

M frifindes, således at P1, født den * juni 2009, og D, født den * maj 2012, fortsat skal have bopæl hos M.

P1 og D skal have samvær med F på følgende måde:

Tirsdag i ulige uger kl. 15.00 efter skole til mandag i lige uger ved aflevering i skole.

I tilfælde af, at børnene er syge på en skiftedag eller skolen har lukkedag, er det den forælder, der har barnet om morgenen, der beholder barnet, og sørger for 23 overlevering kl. 16.00 den pågældende dag til den anden forælder på dennes bopæl.

Ved sygdom, rejser etc.:

Er parterne ikke i stand til at have børnene pga. egen ferie, arbejdsrejse, sygdom eller lign., spørges den anden forælder først, om denne kan varetage pasning,

før man søger pasning hos andre. En sådan aftale medfører ikke erstatningssamvær, medmindre der er enighed om det parterne imellem.

P1 og D, født den 17. maj 2012, skal have feriesamvær med F på følgende måde:

Vinterferie: I ulige år fra fredag uge 6 kl. 15.00 i til mandag uge 8 kl. 08.00.

Påske: I lige år fra fredag før Palmesøndag kl. 15 til tirsdag efter 2. påskedag kl. 08.00. Første gang 2024.

Sommerferie tidlig (uge 26, 29-30): I lige år Uge 26 fra fredag kl. 15.00 i uge

25 til søndag kl. 12.00 i uge 26. Uge 29-30 fra søndag i uge 28 kl. 12.00 til søndag i uge 30 kl. 12.00. Første gang 2024.

Sommerferie sen (uge 27-28, 31): I ulige år Uge 27-28 fra søndag i uge 26 kl.

12.00 til søndag i uge 28 kl. 12.00. Uge 31 fra søndag i uge 30 kl. 12.00 til mandag uge 32 kl. 08.00. Første gang 2023.

Efterårsferie: I lige år fra fredag uge 41 kl. 15.00 i til mandag uge 43 kl. 08.00. Første gang 2024.

Juleferie (juledelen af juleskoleferien): I lige år fra skolejuleferiens start kl. 15.00 til 27.12. kl. 12.00. Første gang 2024. Den af forældrene, der ikke har børnene i juleferien, kan hente dem til ‘lillejuleaften’ fra kl. 16-22, hvis dette ønskes.

Nytårsferie (nytårsdelen af juleskoleferien): I ulige år fra 27.12. kl. 12.00 til første skoledag efter skolejuleferien kl. 08.00. Første gang 2023.

Feriesamværsstart og -slut i sommerferien ved skift mellem sommerferieugerne foregår altid en søndag kl. 12.

Eventuelle øvrige helligdage og eller skolefridage ud over weekender, der ligger i forbindelse med normalt samvær, indgår i den faste samværsaftale.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen.

Landsrettens begrundelse

Landsretten finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst. Anmodningen om gennemførelse af en børnesamtale imødekommes derfor ikke.

Landsretten er enig i familierettens begrundelse og resultat. Det, der er kommet frem for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat.

Landsretten stadfæster derfor familierettens dom.

Kommentar:

Sagen var oprindelig anlagt af F med påstand om bopælsskifte og 7/7-ordning.

Begge børn har udtrykt sig markant med ønske om mere tid hos M og mindre hos F. Byretten ændrede én dag.

M valgte at anke med påstand om 10/4-samvær og kørte en forsigtig stil med præcisering af, at anken alene havde til formål at efterkomme børnenes udtrykte ønsker. M anmodede om, at der blev gennemført en børnesamtale mere under anken.

F kørte en klart optrappende stil med mange beskyldninger rettet mod M. En stil, der har været ført gennem hele processen.

Jeg repræsenterede M i landsretten men ikke i byretten.

På en måde anser jeg sagen som ”tabt” af M og ikke mindst af de 2 halvstore børn.

Faktisk vil jeg gå så vidt som til at sige, at landsretten negligerer børnenes egne markante udsagn, som man har pligt til at lytte til og følge ”alt efter barnets alder og modenhed”, som det hedder i lovteksten.

Afvisningen bliver desto mere mærkelig henset til, at landsretten ikke har villet høre børnene i forbindelse med landsretssagen.

Viggo Bækgaard

2. juni 2023