Om § 20 samvær. Samvær mellem halvsøskende kunne ikke etableres, da ansøgeren var under 18 år, TFA 2022/70 VLD

Om § 20 samvær. Samvær mellem halvsøskende kunne ikke etableres, da ansøgeren var under 18 år, TFA 2022/70 VLD

Byrettens begrundelse:

Forældreansvarsloven trådte i kraft den 1. oktober 2007 ved lov nr. 499 af 6. juni 2007 og indeholdte en række nye bestemmelser, herunder § 20. Der havde ikke forud herfor været mulighed for at fastsætte samvær mellem barnet og andre end dets forældre.

Det var kommissoriet for Udvalget om Forældremyndighed og Samvær, der i betænkning nr. 1475 fra 2006 fandt, at det var vigtigt for et barn at kunne bevare kontakten til de personer, som barnet var nært knyttet til, og udvalget foreslog, at der blev indført en bestemmelse herom. Udvalgets forslag til bestemmelsen blev indsat i forældreansvarslovens § 20.

Det fremgår af betænkningen under afsnit 6.4.2.3. om udvalgets overvejelser og forslag om samvær med andre end barnets forældre, at personen, der søger om samvær med barnet, skal være myndig, jf. betænkningen side 197:

»…

Således mener udvalget f.eks., at både stedforældre og stedsøskende kan ansøge om samvær med barnet, hvis barnet er nært knyttet til personen, dog skal personen være myndig.

…«

I lovforslag 2007-01-31 nr. 133 under punkt 4.4.3 er der henvist til afsnit 6.4.2.3 i betænkningen.

Ved lov nr. 600 af 18. juni 2012 (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven) blev bestemmelsen i det store ændret til sin nuværende ordlyd, idet ændringen ved lov nr. 1711 af 27. december 2018 alene har omhandlet hvilken myndighed, der kan træffe afgørelse om samvær med barnets nærmeste pårørende. Det fremgår ikke af bemærkningerne til lovforslaget, at der er sket en ændring i forhold til person- og ansøgerkredsen i § 20.

Det fremgår af praksis, at betingelsen om, at ansøger skal være myndig, er blevet fulgt, hvilket også fremgår af Vejledning nr. 11362 af 30/12/2015 under punkt 16.1. Betingelsen fremgår videre af litteraturen, jf. Forældreansvarsloven med kommentarer, 3. udgave, fra 2020 af Stine Krone Christensen.

Da lovændringerne i 2012 og 2018 ikke ses at have haft betydning for person- og ansøgerkredsen i forældreansvarslovens § 20, og da der ikke er oplyst nogen nærmere begrundelse for, at Vejledning nr. 9279 af 20/03/2019 (Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær) har udeladt betingelsen, finder familieretten, at det fortsat er en betingelse, at ansøgeren er myndig.

Da ansøgeren, B1 er umyndig, afviser familieretten sagen.

Landsrettens begrundelse:

Efter forældreansvarslovens § 20, stk. 2, kan der efter anmodning fastsættes samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er knyttet til, hvis der ikke eller kun i yderst begrænset omfang er samvær med den forælder, barnet ikke har bopæl hos.

I betænkning nr. 1475 fra 2006 afsnit 6.4.2.3. er anført, at bl.a. stedsøskende kan ansøge om samvær efter forældreansvarslovens § 20, dog skal personen være myndig.

I bemærkningerne til lovforslag nr. 133 af 31. januar 2007 er i de specielle bemærkninger til § 20 anført, at reglen også kan anvendes af ældre søskende eller halvsøskende.

I bemærkningerne til lovforslag nr. 157 af 13. april 2012 fremgår til § 20 bl.a., at der ved lovændringen ikke er tilsigtet nogen ændring af den personkreds, som barnet kan få samvær med, og at ansøgeren endvidere fortsat skal være 18 år.

På denne baggrund finder landsretten, at forældreansvarslovens § 20, stk. 2, må forstås således, at det er en betingelse for at opnå samvær efter bestemmelsen, at den, der skal have samvær med barnet, er fyldt 18 år. Da B1 ikke er fyldt 18 år, kan han ikke få samvær. M frifindes herefter.

Det kan ikke føre til et andet resultat, at alderskravet ikke er gentaget i Social- og Indenrigsministeriets administrative vejledninger om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær fra 2019 og 2020, ligesom det, der i øvrigt er fremført for landsretten, heller ikke kan føre til et andet resultat.

Landsretten stadfæster herefter familierettens dom, dog således at M frifindes

Kommentar:

Som ikke-jurist skal du ikke hæfte dig ved den nørdede forskel i denne sammenhæng på ”afvisning” og ”frifindelse”.

Det afgørende er, at man skal være over 18 for at få formel §20-samvær.

Jeg er derimod mest tilbøjelig til at fortolke dommen sådan, at en voksen halvsøskende vil kunne få § 20-samvær, hvilket også forekommer rigtigt.

Viggo Bækgaard