Tvillinger på 10 og P på 6 skulle fortsat bo hos M, TFA 2016/54 VLD

Tvillinger på 10 og P på 6 skulle fortsat  bo hos M, TFA 2016/54 VLD

Byrettens begrundelse:

Retten finder, at begge parter vil være velegnede som bopælsforælder for de tre børn. Retten finder endvidere, at det er væsentligt fortsat at holde bopælen for ikke blot de to tvillinger, men for alle de tre søskende, samlet.

Efter det oplyste om forholdene i børnenes første leveår, må det antages, at børnene da havde det tætteste forhold til M. Forholdene synes imidlertid gradvis at være ændret, således at der nu næppe er grund til at antage, børnene har et tættere forhold til den ene forælder frem for den anden.

Når M’s forhold, herunder som disse har udviklet sig efter landsretsdommen fra februar 2014, sammenholdes med F’s forhold, findes F bedst egnet til varetage omsorgen for børnene, herunder ikke mindst deres behov for rolige og stabile forhold.

Da det således vil være bedst for børnene, at de får bopæl hos F, tager retten F’s påstand herom til følge.

Landsrettens begrundelse:

Vestre Landsret stadfæstede den 11. februar 2014 en dom afsagt af Retten i Holstebro den 16. december 2013 om, at børnene skal have bopæl hos M.

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at børnene trives i deres nuværende rammer hos M, hos hvem de har boet siden februar 2014.

På den baggrund, og da landsretten tiltræder, at det er væsentligt for børnene, at de forbliver samlet, finder landsretten, at det er bedst for børnene, at de bevarer bopælen hos M, jf. forældreansvarslovens § 17.

M’s principale påstand tages herefter til følge.