Om samvær og betydningen af nægtelse af samvær på grund af påstand om euforiserende stoffer, TFA 2018/105 ØLK

Om samvær og betydningen af nægtelse af samvær på grund af påstand om euforiserende stoffer, TFA 2018/105 ØLK

Byrettens begrundelse

Parterne er enige om, at det er samværsafgørelsen af 27. maj 2016, der er gældende, og at M ikke siden sidste sag i fogedretten har anmodet Statsforvaltningen om en præcisering af vilkåret om testen for euforiserende stoffer.

Det fremgår ikke af vilkåret, hvor og hvornår testen for euforiserende stoffer skal tages, og retten finder ikke grundlag for at betvivle, at det er F, der har taget de i sagen fremlagte tests.

M har derfor uberettiget tilbageholdt B fra samvær, og F er derfor berettiget til erstatning for mistet samvær efter sagens anlæg.

Retten henleder opmærksomheden på, at testen dog fremover skal udfyldes foroven ud for linjerne ID…, Operator…, Date og gerne klokkeslæt for at være helt korrekt.

Som kompensation for mistet samvær tillægges der F samvær henholdsvis den 25. november og den 9. december på samme vilkår som i samværsafgørelse af 27. maj 2016.

For at sikre at afgørelsen efterleves, fastsættes tvangsbøder som nedenfor bestemt.

Derfor bestemmes

M skal udlevere B til samvær i overensstemmelse med samværsafgørelse af 27. maj 2016 og det heri fastsatte vilkår om test for euforiserende stoffer, der skal afleveres af F i fuldstændigt udfyldt stand.

B har erstatningssamvær med F henholdsvis lørdag den 26. november og den 9. december på samme vilkår som i samværsafgørelsen.

Udleverer M ikke B som bestemt den 25. november, 2. og 9. december, forfalder der en tvangsbøde på 1.500 kr. pr. gang.

Tvangsbøder kan inddrives eller afsones.

Landsrettens begrundelse

Som anført af fogedretten lægges det ubestridt til grund, at det er samværsresolutionen af 27. maj 2016, der er gældende.

Som ligeledes anført af fogedretten fremgår det ikke af vilkåret i samværsresolutionen, hvor testen for euforiserende stoffer skal tages, ligesom landsretten er enig i, at der ikke er grundlag for at betvivle, at F har taget de i sagen fremlagte tests.

Det forhold, at F efter det oplyste tidligere har aflagt positive tests for euforiserende stoffer, kan ikke føre til et andet resultat.

På denne baggrund og i øvrigt af de af fogedretten anførte grunde stadfæstes fogedrettens afgørelse, dog således at nye datoer for erstatningssamvær fastsættes af fogedretten.