Mest om fremgangsmåden for sager, der behandles efter den forenklede familieretsproces, TFA 2020/136 VLD

Mest om fremgangsmåden for sager, der behandles efter den forenklede familieretsproces, TFA 2020/136 VLD

Byrettens begrundelse:

Efter de foreliggende oplysninger lægger retten til grund, at F fra Statsforvaltningens afgørelse den 2. marts 2018 har haft samvær med B hver anden weekend fra lørdag kl. 9 til søndag kl. 13 og hver anden torsdag fra kl. 16 til kl. 18.

Familieretten finder ligesom Familieretshuset, at det vil være bedst for B, at weekendsamværet udvides om søndagen, så det slutter kl. 17. Familieretten har herved lagt vægt på, at der siden marts 2018 har været weekendsamvær frem til søndag kl. 14, og at B nu har nået en alder, hvor det må antages at være bedst for ham, at weekendsamværet udvides.

Familieretten finder i modsætning til Familieretshuset, at det også vil være bedst for B, at der fortsat er torsdagssamvær i de ulige uger. Familieretten har herved lagt vægt på, at der bortset fra M’s udsagn ikke foreligger oplysninger om, at torsdagssamværet ikke fortsat skulle være bedst for B.

Familieretten finder endvidere, at torsdagssamværet bør udvides til at være fra kl. 15. Familieretten har herved lagt [vægt] på omfanget af det hidtidige samvær og på B’s alder.

På denne baggrund ændrer familieretten Familieretshusets afgørelse som nedenfor bestemt.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten er enig i familierettens afgørelse og begrundelsen herfor. Det, der er fremkommet for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor dommen.

Kommentar:

Familieretshusets afgørelse indbragt for byretten, der behandler sagen på skriftligt grundlag. Dommen kan kun ankes til landsretten med Procesbveillingsnævnets tilladelse.

Viggo Bækgaard