Ikke samtale med 10-årig i forældremyndighedssag, hvor fuld forældremyndighed ophævet p.g.a. psykisk lidelse hos F, TFA 2015/185 ØLD

Ikke samtale med 10-årig i forældremyndighedssag, hvor fuld forældremyndighed ophævet p.g.a. psykisk lidelse hos F, TFA 2015/185 ØLD

Byrettens begrundelse:

Afgørelser efter forældreansvarsloven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet, jf. lovens § 4.

Det følger desuden af lovens § 5, at der i alle forhold vedrørende barnet skal tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed.

Retten finder, at S’ perspektiv er tilstrækkeligt belyst gennem de forklaringer, der er afgivet af parterne, og sagens øvrige oplysninger, herunder – – – Kommunes udtalelse af 7. oktober 2013 og skoleerklæring af 7. oktober 2013.

Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste, jf. forældreansvarslovens § 11, 2. pkt.

Efter oplysningerne i sagen om forældrenes samarbejdsmuligheder sammenholdt med de foreliggende oplysninger om F’s personlige og helbredsmæssige forhold, således som disse forhold er blevet afdækket gennem de afgivne partsforklaringer og sagens bilagsmateriale, finder retten, at der er holdepunkter for at antage, at forældrene fremadrettet ikke vil kunne samarbejde om S’ forhold til hans bedste. Derfor ophæver retten den fælles forældremyndighed og tillægger M forældremyndigheden alene. Retten skønner således, at det på nuværende tidspunkt vil være bedst for S, at hans mor alene har forældremyndigheden.

Landsrettens begrundelse:

Efter forældreansvarslovens § 34, stk. 1, skal barnet inddrages under en sag om forældremyndighed, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Forpligtelsen til at inddrage barnet direkte i sagen gælder ikke, hvis det må antages at være til skade for barnet, eller hvis det må anses for unødvendigt efter sagens omstændigheder, jf. § 34, stk. 2.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder særligt parternes forklaringer om S’ perspektiv, har landsretten fundet, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse om forældremyndighed. Når samtidig henses til den verserende konflikt, som må antages at gøre barnet særligt udsat, findes det også af den grund unødvendigt at inddrage S direkte i belysningen af hans perspektiv ved at lade foretage en børnesagkyndig undersøgelse eller en børnesamtale.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det af de grunde, der er anført af byretten, bedst for S, at den fælles forældremyndighed ophæves, og at forældremyndigheden tillægges moderen alene.

Landsretten stadfæster derfor dommen.