Ikke fælles forældremyndighed over 8-årig anbragt uden for hjemmet, og hvor forældremyndighedsindehaver ønskede at overdrage forældremyndigheden til tredjemand, TFA 2015/193 ØLD

Ikke fælles forældremyndighed over 8-årig anbragt uden for hjemmet, og hvor forældremyndighedsindehaver ønskede at overdrage forældremyndigheden til tredjemand, TFA 2015/193 ØLD

Byrettens begrundelse:

Retten finder indledningvist anledning til at bemærke, at retten ikke skal tage stilling til grundlaget for, at D er anbragt i familiepleje, eller om der er grundlag for at tage en anmodning om overførsel af forældremyndigheden efter forældreansvarslovens § 13, stk. 2, til følge.

Parterne har ikke noget samarbejde om D, og der er derfor intet grundlag for at etablere fælles forældremyndighed.

Det fremgår af sagen, at F ikke har haft kontakt med D i en længere periode, og kun i begrænset omfang har haft samvær med hende. På denne baggrund finder retten intet grundlag for at overføre forældremyndighed til ham, hvorfor det må anses for bedst for D, at M fortsat har forældremyndigheden, jf. forældreansvarslovens § 14, stk. 1, jf. § 4.

M’s påstand om frifindelse tages derfor til følge.

Landsrettens begrundelse:

Det fremgår af forældreansvarslovens § 14, jf. § 4, at retten kan bestemme, at der skal være fælles forældremyndighed, eller at forældremyndigheden skal overføres fra den ene part til den anden, hvis det er bedst for barnet. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår, at der ved vurderingen af, hvad der er bedst for barnet, blandt andet skal lægges vægt på kontakten mellem forælderen og barnet, og på om forælderen har vist interesse for at varetage omsorgen for barnet. Ved svære og uovervindelige samarbejdsproblemer kan det endvidere ikke antages at være i barnets interesse, at der dømmes til fælles forældremyndighed.

Herefter tiltræder landsretten af de grunde, der er anført i dommen, at forældremyndigheden over D forbliver hos M.