Ikke erstatningssamvær for mistet automaterstatning vedrørende sygt barn, som ikke blev udleveret, da der var feriesamvær ugen efter. Ikke fri proces til F, ØLK 23. november 2017, utrykt

Ikke erstatningssamvær for mistet automaterstatning vedrørende sygt barn, som ikke blev udleveret, da der var feriesamvær ugen efter. Ikke fri proces til F, TFA 2018/85 ØLK

Problemstilling:

Sagen vedrører Fs samvær med P på 4 år.

F skulle have haft P til ordinær samvær onsdag den 11. oktober 2017. Det ordinære samvær skulle gå direkte over i efterårsferiesamvær i uge 42.

P blev ikke udleveret onsdag den 11. oktober med den begrundelse, at P var syg.

Efter mail- og sms-udveksling blev P udleveret lørdag den 14. oktober.

M hævdede, at P ikke skulle udleveres til samvær, fordi hun var for syg til det.

M forklarede, at hun havde haft telefonisk konsultation hos deres praktiserende læge.

Ms forklaring var beviseligt usandt. Hun havde ikke ringet om onsdagen, som hun har oplyst. Hun ringede fredag,  og hun har ikke snakket med en læge, men blot receptionen. Her har hun oplyst at P havde lidt feber og var sløj.

Fogedrettens begrundelse:

Erstatningssamvær

I henhold til Statsforvaltningens samværsresolution af den 28. september 2015 og tillæg til resolutionen af den 11. november 2016 har P ret til samvær med F i ulige uger fra onsdag til fredag, samt i efterårsferien 2017. Efter resolutionen skulle P således have samvær med F fra onsdag den 11. oktober 2017 til mandag den 23. oktober 2017.

Det er ubestridt, at P ikke blev udleveret til samvær med F den 11. oktober 2017, da hun var syg, og først blev udleveret til samvær om formiddagen lørdag den 14. oktober 2017.

Efter retsplejelovens § 536, stk. 5, kan fogedretten fastsætte erstatningssamvær for et samvær, der ikke har kunnet udøves under fuldbyrdelsessagen. Det følger af forarbejderne til bestemmelsen, at fogedretten kan fastsætte erstatningssamvær, såfremt bopælsforælderen uden grund forhindrer samværet.

Herefter, og da fogedretten lægger til grund, at P var syg med næsten 40 i feber, og at M var i kontakt med vagtlægen onsdag og fredag, finder fogedretten, at der ikke er grundlag for at fastsætte erstatningssamvær, jf. retsplejelovens § 536, stk. 5. Fogedretten har herved lagt vægt på, at M  efter det oplyste i øvrigt har overholdt samværsresolutionen, ligesom der har været gennemført samvær siden den 14. oktober 2017.

Fri proces

Efter en samlet vurdering af problemstillingerne i denne sag finder fogedretten ikke, at F har haft behov for advokatbistand for fogedretten. Fogedretten har herved lagt vægt på, at sagen ikke vedrører særligt komplicerede juridiske problemstillinger, eller i øvrigt er af en sådan beskaffenhed, at advokatbistand var nødvendigt.
Fogedretten tager derfor ikke begæringen om fri proces til følge, jf. retsplejelovens § 500, stk. 2.

Landsrettens begrundelse

Det følger af § 11, stk. 1, i bekendtgørelse 146/2016 om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v., at hvis et fastsat løbende samvær ikke gennemføres, er der automatisk samvær i den efterfølgende uge i det omfang og på det tidspunkt og de vilkår, som er aftalt eller fastsat. Efter samme bestemmelses stk. 3, nr. 1, er der dog ikke automatisk erstatningssamvær efter stk. 1 i bl.a. de tilfælde, hvor samværet falder helt eller delvist sammen med et fastsat eller aftalt samvær.

I den foreliggende sag var der allerede fortsat samvær i den efterfølgende uge i form af efterårsferie.

Herefter og i øvrigt af de i fogedrettens kendelse anførte grunde tiltræder landsretten, at der ikke er grundlag for at fastsætte erstatningssamvær.

Efter retsplejelovens § 500, stk. 2, kan retten give en person, der opfylder de økonomiske betingelser efter § 325, fri proces, hvis den pågældende har behov for advokatbistand for fogedretten. Henset til sagens ukomplicerede karakter finder landsretten ikke grundlag for at tilsidesætte fogedrettens skøn over F behov for fri proces og advokatbistand.

Landsretten stadfæster derfor fogedrettens kendelse.

kommentar:

Chikanepakken åbner fri adgang til chikane.

Tanken med chikanepakken var, at et barn ikke kan tilbageholdes på grund af sygdom. Man åbnede op for automatisk erstatningssamvær.

Bopælsforælderen kan imidlertid tilsyneladende helt trygt tilbageholde et sygt barn, hvis samværsforælderen i den kommende uge alligevel skulle have barnet. ¨

Jeg repræsenterede F i denne sag og må indrømme, at jeg er forarget over reglerne, som de formelt er – og bliver håndteret. I mit kæreskrift anførte jeg, at automatisk erstatningssamvær ville være formålsløst, da far i forvejen skulle have samvær på erstatningstidspunktet på grund af feriesamværet.

Afvisning af erstatningssamvær under de givne omstændigheder vil være underminering af reglerne om erstatningssamvær, herunder automatisk erstatningssamvær, særligt i situationer, hvor erstatningssamværet ligger på et tidspunkt, hvor der alligevel skulle være samvær.

Det ligger inden for fogedrettens kompetence trods de generelle regler om automatisk erstatningssamvær under de givne omstændigheder at fastsætte erstatningssamvær for samvær, der i sin helhed vedrører samvær, der skulle gennemføres under fogedrettens behandling.

Konklusionen er altså, at systemet er undermineret.

Med hensyn til fri proces kan man sige, at da man alligevel ikke vil høre på gode argumenter, er det sådan set forståeligt nok, at systemet her i form af domstolene finder det mest praktisk, at man kan jorde borgerne uden al for megen opmærksomhed for eksempel fra advokater, der kender lidt til systemet.

Jeg er meget forarget.

Viggo Bækgaard