Ikke anke efter ankefristens udløb, selv om M havde varslet flytning efter afgørelsen i byretten, TFA 2015/104

Ikke anke efter ankefristens udløb, selv om M havde varslet flytning efter afgørelsen i byretten, TFA 2015/104

Landsrettens begrundelse:

Den 30. juli 2014 afsagde Københavns Byret dom, hvorefter parterne fortsat skal have fælles forældremyndighed over D, født – – – november 2008, og D skal have bopæl hos M. Ankefristen er 4 uger, jf. retsplejelovens § 454, stk. 1.

Landsretten finder ikke, at det forhold, at M efter ankefristens udløb har meddelt, at hun agter at flytte til Fyn med D, er en sådan omstændighed, at anke efter ankefristens udløb undtagelsesvis bør tillades, jf. retsplejelovens § 372, stk. 2.

Da der heller ikke i øvrigt er oplyst undskyldende omstændigheder i forbindelse med ankefristens overskridelse, bestemmes: Ankeanmodning imødekommes ikke.

Skriv et svar