Om fysisk gennemførelse af fogedsag til udlevering af 9-årig D til forældremyndighedsindehaveren M, TFA 2018/291 VLK

Om fysisk gennemførelse af fogedsag til udlevering af 9-årig D til forældremyndighedsindehaveren M, TFA 2018/291 VLK

Byrettens begrundelse:

Der foreligger dom, hvorefter rekvirenten har forældremyndigheden alene over A. F har siden den 1. maj 2018 tilbageholdt A. A siger, at hun ikke vil hjem til rekvirenten. Efter fogedrettens vurdering er det præget af manglende loyal medvirken fra F’s side til at aflevere A tilbage til rekvirenten. Der er ikke grundlag for at antage, at en fuldbyrdelse af afgørelsen om forældremyndigheden vil være til alvorlig fare for barnets sjælelige eller legemlige sundhed som anført i retsplejelovens § 536, stk. 6. Sagen er tilstrækkelig oplyst. Derfor bestemmes.

Sagen skal fremmes.

Landsrettens begrundelse:

Det fremgår, at fogedretten havde tilkaldt en børnesagkyndig, der deltog under fogedforretningen, og som havde en samtale med A, inden sagen blev fremmet, ligesom der deltog en repræsentant fra kommunen. Med disse bemærkninger er landsretten enig i fogedrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor fogedrettens kendelse.