Fortsat fuld forældremyndighed om 5- og 8-årig trods højt konfliktniveau, TFA 2015/152 ØLD

Fortsat fuld forældremyndighed om 5- og 8-årig trods højt konfliktniveau, TFA 2015/152 ØLD

Byrettens begrundelse:

Efter ændringen af forældreansvarsloven med virkning fra den 1. oktober 2012 er det efter lovens § 11, 2. pkt., afgørende ved vurderingen af, om en fælles forældremyndighed skal ophæves, om der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. I forarbejderne er herom nærmere anført, jf. pkt. 3.1.1.2 i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 157 fremsat den 13. april 2012:

»Det foreslås derfor, at kriterierne for at ophæve en fælles forældremyndighed ændres, sådan at disse afgørelser som hidtil – og som andre afgørelser efter loven – forudsætter en stillingtagen til, om det er bedst for barnet, at der fortsat er fælles forældremyndighed. Med lovforslaget vil vurderingen af barnets bedste også indeholde en mere konkret vurdering af, om forældrene kan samarbejde om barnet, sådan at ophævelsen af den fælles forældremyndighed forudsætter, at der er holdepunkter for, at forældrene ikke kan samarbejde om barnet.

….

Fælles forældremyndighed forudsætter, at forældrene realistisk set er i stand til at have et egentligt samarbejde. Forældrene skal vise vilje og evne til at sætte barnets bedste før deres egen konflikt, idet det i forhold til spørgsmålet om forældremyndighed også er en del af forældrevnen at kunne samarbejde med den anden forælder om barnet. Ud fra disse forudsætninger vil det ikke være overladt til barnet at skabe sammenhæng i sit liv. Fremadrettet vil afgørelser om at fastholde den fælles forældremyndighed derfor også skulle indeholde en gengivelse af de konkrete overvejelser om forældrenes samarbejdspotentiale, som der lagt til grund for afgørelsen.

…«

Fader, F, har p.t. kontraktansættelse i Afghanistan, hvor han opholder sig en stor del af tiden. Han er dog hjemme på orlov/ferie i perioder, senest i en periode i forbindelse med afviklingen af det forberedende retsmøde den 30. april 2014 og hovedforhandlingen den 7. maj 2014 og næste gang i forbindelse med sommerferien 2014.

Efter forklaringerne må det lægges til grund, at parternes kommunikation og samarbejde om børnene siden samlivsophævelsen ikke har fungeret tilfredsstillende. Der har været flere møder i fogedretten om bl.a. samvær, senest i februar og marts 2014, og der verserer p.t. sag i Statsforvaltningen om samvær. Der har i den forbindelse i april 2014 været afholdt børnesamtale med A.

Herefter, og efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, forekommer det ikke realistisk, at parterne på nuværende tidspunkt vil kunne etablere et egentligt samarbejde omkring børnene, som må være en forudsætning for fælles forældremyndighed. Det bedste for børnene er således, at den fælles forældremyndighed ophæves, og at moder herefter har forældremyndigheden alene. Retten tager derfor moders påstand om ophævelse af den fælles forældremyndighed til følge.

Landsrettens begrundelse:

 

Det må efter forklaringerne lægges til grund, at parterne gennem længere tid udelukkende har kommunikeret sammen pr. e-mail, og at samarbejdet mellem dem i forhold til A og B gennem længere tid ikke har fungeret. Det må efter forklaringerne imidlertid også lægges til grund, at parterne er indstillet på dialog, herunder navnlig i forhold til F’s samvær med pigerne.

Efter en samlet vurdering af de nu foreliggende oplysninger findes der ikke grundlag for at antage, at parterne ikke inden for en overskuelig tidshorisont kan genetablere et samarbejde til bedste for børnene, og betingelserne for ophævelse af den fælles forældremyndighed over A og B i medfør af forældreansvarslovens § 11, jf. § 4, findes herefter ikke opfyldt.

Landsretten ændrer derfor byrettens afgørelse således, at den fælles forældremyndighed over A og B opretholdes.

kommentar:

Mærkelig afgørelse. Byrettens begrundelse virker betydelig mere velovervejet og velbegrundet.

En afgørelse som denne viser desværre, at det kan få uønskede konsekvenser at tilkendegive gode hensigter om at ville samarbejde. Det ved vi jo godt, at folk til stadighed giver udtryk for, fordi de ved, at det er det politisk korrekte.

Dommere burde være bedre til at gennemskue den virkelige verdens sandheder.

Viggo Bækgaard