Formel bopæl hos M, som 15-årige P i realiteten har boet hos et halvt års tid, TFA 2015/15 VLD

Formel bopæl hos M, som 15-årige P i realiteten har boet hos et halvt års tid, TFA 2015/15 VLD

Byrettens begrundelse:

A på 15 år giver under børnesamtalen klart udtryk for, at hun ikke ønsker at vælge mellem sine forældre, men at hun på nuværende tidspunkt med et travlt skole- og fritidsliv befinder sig bedst med den gældende ordning, hvor hun har base i hjemmet i B, og hvor hun efter aftale kan besøge sin mor i C. Hun giver udtryk for, at hun fortsat føler sorg og vrede på grund af forældrenes brud, og at hun savner sin tidligere relation til moderen. Hun giver dog indtryk af at have fundet sig godt til rette med den nuværende situation, og hun forekommer moden og med styr på tingene. Indtrykket af A bekræftes af udtalelsen fra D-skolen. Her beskrives A som fagligt og socialt særdeles velfungerende. Hun beskrives som værende ramt af forældrenes brud, og hun har i den forbindelse åbnet sig for klasselæreren og fortalt om sit dilemma vedrørende forældrene. Klasselæreren giver udtryk for bekymring over, at A med en bopæl hos faderen kommer til at være alene under hans arbejde i udlandet.

Det er rettens indtryk, at A er blevet for involveret i forældrenes brud, og det kan ikke udelukkes, at hendes vurdering af skyld har betydning for hendes udtalelser. Hun fremtræder dog moden og velfungerende, og hendes valg af status quo forekommer velbegrundet, når man ser på hendes liv. Faderens arbejde i udlandet er ikke optimalt i forhold til hendes forbliven i B, men retten vurderer, at det under de foreliggende omstændigheder ikke vil være det bedste for A, hvis hun af retten påtvinges at flytte ind hos moderen og dennes samlever i C.

Retten finder på den baggrund, at det på nuværende tidspunkt vil være bedst for A, hvis hun fortsat har bopæl hos faderen, jf. forældreansvarslovens § 17, stk. 1, jf. § 4.

Landsrettens begrundelse:

Siden skolestart i august 2013 har A opholdt sig fra mandag til torsdag hos sin mor i C, hvor hun også går i skole, og efter byretsdommen har A efter eget ønske i realiteten boet hos sin mor. Under hensyn hertil og til A’s alder og de i øvrigt foreliggende oplysninger om parternes og A’s forhold, herunder om F’s arbejde i udlandet, må det anses for bedst for A, at hun har bopæl hos sin mor.

Landsretten tager derfor M’s påstand til følge.

Kommentar:

Jeg vurderer, at byretsdommeren har været lidt for moderne, når han nærmest siger, at det er OK, at en 15-årig skal bo alene, mens far arbejder i udlandet. Derfor kunne det have været sjovt at se, hvad landsretten ville have sagt, hvis det faktisk havde været situationen, da sagen kom for i landsretten.

I øvrigt ligner sagen en variation af CPR-lovens §8-situationer.

Viggo Bækgaard.

 

Skriv et svar