Forældremyndigheden over to børn på knap 16 og 18 tillagt F, uanset at han havde bortført børnene til udlandet og holdt dem væk fra M i 10 år, og at han for tiden afsonede en fængselsdom for frihedsberøvelse af børnene, ligesom han tidligere var straffet for grov vold mor M, UFR 2016/1683 VLD

Forældremyndigheden over to børn på knap 16 og 18 tillagt F, uanset at han havde bortført børnene til udlandet og holdt dem væk fra M i 10 år, og at han for tiden afsonede en fængselsdom for frihedsberøvelse af børnene, ligesom han tidligere var straffet for grov vold mor M, UFR 2016/1683 VLD

Byrettens begrundelse:

Afgørelsen i sagen skal, jf. forældreansvarslovens § 4, træffes ud fra, hvad der er bedst for A og B.

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at børnene har den største tilknytning til F. Han vil indenfor relativ kort tid igen være i stand til at varetage det daglige ansvar for dem.

Uanset at børnenes manglende følelsesmæssige tilknytning til F skyldes M’s strafbare forhold, finder retten, at det er bedst for A og B, at forældremyndigheden over dem tillægges F.

F’s principale påstand tages derfor til følge.

Landsrettens begrundelse:

Det må lægges til grund, at børnene, der fylder 16 og 18 år den – – – januar 2016, ønsker, at deres far skal have forældremyndigheden over dem, og at de har et nært forhold til ham, mens de ikke har et sådant forhold til deres mor, at de har kunnet tage ophold hos hende efter at være kommet til Danmark.

På denne baggrund tiltrædes det, uanset M har bortført børnene til Jordan og holdt dem væk fra H i ca. 10 år, og at han for tiden afsoner en fængselsstraf, at det vil være bedst for børnene, at forældremyndigheden overføres til M.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Kommentar:

Det er en temmelig usædvanlig afgørelse, som ikke rigtig kan passes ind nogen steder i de generelle betragtninger om forældremyndighed og samvær.

Enhver med blot nogenlunde følsom fornemmelse for problemstillingen vil formentlig mene som jeg, at Fs adfærd er i bund og grund usympatisk. Den naturlige konsekvens “bør” derfor selvfølgelig være, at børnene skal til mor.

Man kan i al fald konstatere, at med denne afgørelse betaler forbrydelse sig.

Det hører til fortællingen, at børnene i en periode har boet hos M efter hjemkomsten til Danmark, men at de også efter deres egne ønsker, var blevet anbragt uden for hjemmet, fordi det ikke gik hos M.

Børnenes alder og klare ønsker førte til resultatet, uanset at man kan drage alle mulige forestillinger om årsagen til deres binding til F.

Det kan ses af afgørelsen, at vi har at gøre med et udenlandsk par med Jordan som omdrejningspunkt. En sidemorale til sådan en fortælling er vel, at der er lande, hvor det er næsten umuligt at få børn udleveret fra, når de er bortført dertil.

Det spiller måske i den sammenhæng også en rolle, at kønssynet i nogle lande er meget forskelligt fra, hvad vi kender til.

Viggo Bækgaard

10. maj 2016