Fogedretten ikke bundet af rekvirentens anmodning om valg af fuldbyrdelsesmåde i samværsfogedsag, TFA 2019/125 VLK

Fogedretten ikke bundet af rekvirentens anmodning om valg af fuldbyrdelsesmåde i samværsfogedsag, TFA 2019/125 VLK

Byrettens begrundelse

Der har gennem det sidste halve år forgæves været iværksat mange forskellige forsøg på at få genoptaget samværet mellem A og hendes far. Henset til resultatet heraf, den børnesagkyndige undersøgelse og samtalerne med A findes der på nuværende tidspunkt at være risiko for, at en yderligere optrapning af forsøget på at få A på samvær hos sin far ved at hente hende rent fysisk i hendes hjem – som bør være hendes trygge base – vil udsætte hendes sjælelige sundhed for alvorlig fare.

Sagen nægtes derfor fremme, jf. retsplejelovens § 536, stk. 6.

Landsrettens begrundelse

Af de grunde, fogedretten har anført, tiltrædes det, at der ikke for tiden er grundlag for at tvangsfuldbyrde samværet ved fysisk afhentning af A i hjemmet.

Det fremgår af retsplejelovens § 536, stk. 2, 2. pkt., at fogedretten ikke er bundet af rekvirentens anmodning ved valg af fuldbyrdelsesmåde.

Efter de foreliggende oplysninger om barnet og sagens forløb finder landsretten ikke, at anvendelse af tvangsbøder vil udsætte A’s sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare, jf. retsplejelovens § 536, stk. 6.

Landsretten hjemviser derfor sagen til fogedretten til fortsat behandling med henblik på fuldbyrdelse af samvær ved anvendelse af tvangsbøder.