Fælles forældremyndighed over 5-årig ophævet, og forældremyndigheden tillagt F, hos hvem han havde bopæl. Uenighed blandt andet om skolevalg, TFA 2016/139 ØLD

Fælles forældremyndighed over 5-årig ophævet, og forældremyndigheden tillagt F, hos hvem han havde bopæl. Uenighed blandt andet om skolevalg, TFA 2016/139 ØLD

Byrettens begrundelse:

Efter forældreansvarslovens § 11 kan retten kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. Rettens afgørelse skal ifølge lovens § 4 træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet.

Efter de foreliggende oplysninger – navnlig parternes forklaringer – finder retten, at parternes uoverensstemmelser ikke er af en sådan alvorlig karakter, at der er grund til at tro, at de ikke kan samarbejde om B’s forhold til B’s bedste. Derfor finder retten ikke grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed over B.

B har siden samlivsophævelsen i december 2013 haft bopæl hos F. Herefter og efter en samlet vurdering – navnlig parternes forklaringer – finder retten, at det er bedst for B, at han fortsat har bopæl hos F.

Ingen af parter betaler sagsomkosninger til den anden part eller til statskassen.

Landsrettens begrundelse:

Efter de foreliggende oplysninger har landsretten fundet, at sagen er tilstrækkelig oplyst til, at der kan træffes afgørelse, hvorfor retten ikke har fundet grundlag for at imødekomme en anmodning fra M om foretagelse af en børnesagkyndig undersøgelse.

Landsretten lægger til grund, at der har været en lang række uoverensstemmelser mellem parterne, som kun i begrænset omfang har kunnet samarbejde om B. Landsretten lægger endvidere til grund, at B er påvirket af disse uoverensstemmelser.

Parterne har for landsretten supplerende forklaret, at de ikke er enige om, hvilken skole B skal tilmeldes.

Efter en samlet vurdering finder landsretten det ikke realistisk, at parterne fremover vil kunne etablere et egentlig samarbejde omkring B og hans fremtidige forhold. Under disse omstændigheder findes det bedst for B, at den fælles forældremyndighed ophæves.

Under hensyn til, at B siden samværsophævelsen i det væsentligste har opholdt sig hos faderen, der har bopæl tæt på hans børnehave, hvor han trives, er det bedst for B, at forældremyndigheden tillægges faderen.