Fælles forældremyndighed ophævet i forhold til F bosiddende i Afrika med sporadisk kontakt med børnene, TFA 2015/73 VLD

Fælles forældremyndighed ophævet i forhold til F bosiddende i Afrika med sporadisk kontakt med børnene, TFA 2015/73 VLD

Byrettens begrundelse:

Det fremgår af oplysningerne om parternes og børnenes forhold, at børnene efter parternes samlivsophævelse i januar 2012 blev boende hos sagsøgeren i det fælles hjem. De havde regelmæssigt samvær med sagsøgte med de begrænsninger, hans boligforhold medførte. Efter sagsøgtes flytning i september 2012 til D har han kun haft sporadisk kontakt med børnene på sine korte besøg i Danmark. I denne periode har sagsøgeren alene varetaget omsorgen og opdragelsen af børnene.

Efter samlivsophævelsen har sagsøgeren været utilfreds med, at sagsøgte ikke har kunnet afse ret megen tid til børnene under sine besøg i Danmark. Sagsøgte har blandt andet besværet sig over, at sagsøgeren vil styre hans kommunikation med børnene over telefon og Skype. Bortset herfra har der ikke været uoverensstemmelser eller egentlige konflikter mellem parterne om børnene.

På baggrund af sagsøgtes flytning til D må det imidlertid antages, at sagsøgte reelt ikke er interesseret i at varetage den daglige omsorg for børnene eller deltage i opdragelsen af dem, men helt har overladt denne opgave til sagsøgeren, der som den eneste af børnenes forældre har levet op til det ansvar, der hører med til at være indehaver af forældremyndigheden.

Det må herefter anses for bedst for børnene, at den fælles forældremyndighed over dem ophæves, og at forældremyndigheden tillægges sagsøgeren alene.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten er enig med byretten i, at F’s bopæl i D medfører så betydelige vanskeligheder for parternes samarbejde om de tre børn, at der er grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed i medfør af forældreansvarslovens § 11. Landsretten tiltræder således, at det er bedst for børnene, at M skal have forældremyndigheden alene.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Skriv et svar