Beslutninger truffet under forberedelse af en sag i byretten kan kun kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse, TFA 2020/323 ØLK

Beslutninger truffet under forberedelse af en sag i byretten kan kun kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse, TFA 2020/323 ØLK

En sag var indbragt for Familieretten af en F for så vidt angår spørgsmålet om forældremyndighed. Under sagen ønskede F også samværsspørgsmål behandlet.

Byretten afviste at behandle samværssagen. F kærede den afgørelse til landsretten.

Landsrettens begrundelse:

Afgørelsen om at afvise at behandle spørgsmålet om samvær er truffet under hovedforhandlingen. Efter retsplejelovens § 389 a, stk. 1, kan kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller dennes forberedelse, ikke kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse. Da en sådan tilladelse ikke foreligger, afviser landsretten kæremålet. Efter kæresagens karakter skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part.

Kommentar:

Resultatet følger umiddelbart af den citerede bestemmelse i retsplejeloven og er på ingen måde overraskende.

Ret pudsigt kommer sagen til mit kendskab, mens jeg har en ansøgning liggende i Procesbevillingsnævnet i en stort set helt identisk problemstilling. Her er byretten nået til det modsatte resultat.

Jeg kan således konstatere, at der ikke er rets enhed om det materielle spørgsmål og satser derfor på at få lov til at indbringe min sag for landsretten.

Viggo Bækgaard