Beslutning i dom om straksfuldbyrdelse kunne ikke kæres, ØLK 24. juni 2020,

Beslutning i dom om straksfuldbyrdelse kunne ikke kæres, ØLK 24. juni 2020,

Byrettens begrundelse:

Det fremgår af såvel den børnesagkyndige undersøgelse som af udtalelsen fra sagsbehandleren i Københavns Kommune, at det vil være direkte skadeligt for B’s sundhed, udvikling og trivsel både på kort og lang sigt, hvis hun skal bibeholde sin bopæl hos M. Det fremgår tillige af den børnesagkyndige undersøgelse og af parternes forklaringer, at der ikke er realistisk, at der vil kunne etableres et samarbejde mellem parterne omkring B.

Konklusionen i den børnesagkyndige undersøgelse og udtalelsen fra kommunens repræsentant styrkes af det indtryk, som parterne har gjort de tre gange, hvor de har afgivet forklaring for retten.

Efter en samlet vurdering finder retten derfor, at det vil være bedst for B, at forældremyndigheden overføres til F, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 14.

Henset til begrundelsen for sagens resultat findes det at være af afgørende betydning for B’s velfærd, at hun så hurtigt som muligt flytter hjem til F. Retten imødekommer derfor F’s anmodning om, at dommen i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 1, kan fuldbyrdes straks.

Landsrettens begrundelse:

Da dommens bestemmelse om fuldbyrdelse ikke kan gøres til genstand for særskilt kæremål, jf. herved retsplejelovens § 391, stk. 1, afviser landsretten kæremålet.