Begrænset børnesagkyndig undersøgelse i samværssag for at belyse Ps perspektiv trods udsagn med ønske fra P, TFA 2014/440 Ankestyrelsen

Begrænset børnesagkyndig undersøgelse i samværssag for at belyse Ps perspektiv trods udsagn med ønske fra P, TFA 2014/440 Ankestyrelsen

Problemstilling: 15-årig D og 10-årig P. Begge havde sagt, at de ikke ville i samvær.

Statsforvaltningen følger Ds ønske og siger om Ps forhold blandt andet dette:

Ankestyrelsens begrundelse:

”Med hensyn til P fremgår det af sagen, at der siden separationen i december 2011 har været praktiseret en deleordning. I efteråret 2012 fik du en kæreste, hvorefter samarbejdet ikke længere fungerede. I foråret 2013 blev I enige om en 5/9-ordning.

Du bad i juli 2013 om en fastsættelse af den tidligere deleordning, og oplyste i september 2013, at du ikke havde set børnene siden sommerferien.

Bopælsforælderen bad herefter om, at der slet ikke blev fastsat samvær, idet hun henviste til børnenes egen mening.

Børnene blev herefter indkaldt til en samtale om deres mening.

Følgende fremgår vedrørende P af notatet fra samtalen den 26. november 2013:

P fortæller, at før faren mødte sin nye kæreste havde hun det fint på samvær, men i dag kan hun slet ikke huske, hvad hun var glad for. Hun har ikke set faren siden sommerferien, bortset fra en gang, hvor han mødte uanmeldt op i klubben.

Efter faren mødte sin nye kæreste har han været meget fokuseret på denne. Kæresten var der sjældent, når hun og D var på samvær, men hun fyldte alligevel.

P føler sig svigtet af faren, og hun bliver ked af det og vred fordi faren:

……

P ønsker ikke at være på samvær mere. Hun synes han har brugt sine chancer. Adspurgt synes hun, at det er ok, at han sender gaver og breve. Men faren må ikke skrive grimme ting om bopælsforælderen eller forsøge at lokke dem til samvær.

….

Vurdering:

Begge børn er gode til at komme med eksempler på oplevelser, hvor de føler sig svigtet af deres far, og det er derfor vigtigt at tage børnenes udsagn med som element i en evt. afgørelse.

Børnene fortæller, at forældrene i høj grad har inddraget dem i deres indbyrdes konflikter og fortalt børnene negative historier om den anden forælder. Når forældre gør det, tvinges børnene ofte til at vælge side i konflikten.

Meget tyder på at dette kunne være gældende for D og P. Begge børn virker nuancerede og kognitivt velfungerende, alligevel er de bemærkelsesværdigt unuancerede i forhold til deres beskrivelse af forældrene. Ingen af dem i stand at fortælle noget positivt om faren efter mødet med den nye kæreste eller noget de er utilfreds med hos bopælsforælderen.

….

Ankestyrelsens Familieretsafdeling finder ikke, at P’s perspektiv er tilstrækkeligt belyst ved den foretagne samtale alene. Herved har vi navnlig lagt vægt på den børnesagkyndiges vurdering af, at P’s udsagn i Statsforvaltningen var bemærkelsesværdigt unuancerede – sammenholdt med P’s alder, omfanget af det hidtidige samvær, og hendes begrundelser for ikke at ønske samvær længere.

Efter en samlet, skønsmæssig vurdering har vi således fundet det mest korrekt, at der foretages en begrænset, børnesagkyndig undersøgelse med henblik på en yderligere belysning af, hvad der aktuelt er bedst for P i relation til et eventuelt samvær med dig.

 

Skriv et svar