Samtale med 11- og 13-årig i forældremyndighedssag påkrævet, selv om forældrene var enige om at undlade det, UFR 2016/863 HKK (Højesteret)

 

Samtale med 11- og 13-årig i forældremyndighedssag påkrævet, selv om forældrene var enige om at undlade det, UFR 2016/863 HKK (Højesteret)

Højesterets begrundelse:

Det fremgår af forældreansvarslovens § 34, at barnet skal inddrages under en sag om forældremyndighed, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Dette kan ske ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv. Forpligtelsen til at inddrage barnet direkte i sagen gælder dog ikke, hvis det må antages at være til skade for barnet, eller hvis det må anses for unødvendigt efter sagens omstændigheder.

Højesteret finder, at det følger af forældreansvarslovens § 34, at de to ældste af børnene – B2 og B3 – har en alder, hvor de som udgangspunkt bør tilbydes at komme til orde i denne sag om ophævelse af den fælles forældremyndighed. Der foreligger ikke oplysninger, der sandsynliggør, at betingelserne for at undlade at inddrage børnene direkte er opfyldt. Der bør derfor gennemføres en børnesamtale med dem.

Forberedelsen af sagen skal derfor genoptages med henblik på at gennemføre børnesamtale med de to børn i overensstemmelse med retsplejelovens § 450 c.

Kommentar.

Vi er vist rigtig mange familieretskyndige, som mener, at det i sager alene om forældremyndighed (ikke bopæl) ikke giver mening at høre børnene, da forældremyndighedsspørgsmålet sjældent er noget, der påvirker børnene direkte og dermed er noget, som de har en reel fornemmelse af.

Men Højesteret har jo altid ret. Så nu er det gældende ret, at børnene altid skal inddrages.

Viggo Bækgaard