Om fortolkning af feriebestemmelse i samværsresolution og om erstatningssamvær, TFA 2016/110 VLK

Om fortolkning af feriebestemmelse i samværsresolution og om erstatningssamvær, TFA 2016/110 VLK

Landsrettens begrundelse:

Da sagen vedrører samvær fra den 13. november 2015, har landsretten truffet afgørelse i kæremålet uden at afvente udløbet af 10-dagesfristen i retsplejelovens § 397, stk. 1.

Det fremgår af samværsresolution af 11. juni 2015, at bl.a. weekendsamvær bortfalder i bopælsforælderens ferier med børnene. Uanset at resolutionen som anført af fogedretten typografisk har været opstillet på en måde, der har kunnet give anledning til misforståelser, er der ikke grundlag for at fastslå, at F havde ret til samvær med børnene i efterårsferien, hvor M havde ferie med børnene. Landsretten finder på den baggrund, at der heller ikke er grundlag for at fastsætte et erstatningssamvær som sket.

kommentar:

Afgørelsen er ret konkret begrundet men illustrerer, at selve teksten har stor betydning.

Viggo Bækgaard