13-årig D skulle mod hans ønske tilbageleveres til M efter samvær, TFA 2016/45 ØLK

13-årig D skulle mod hans ønske tilbageleveres til M efter samvær, TFA 2016/45 ØLK

Byrettens begrundelse:

D er 13 år og fremtræder alderssvarende. Der er efter samtalen med ham ikke baggrund for at antage, at han er blevet manipuleret af sin far. Retten finder på baggrund af samtalen med S ikke grundlag for at indhente sagkyndige udtalelser eller inddrage en børnesagkyndig i fogedsagen.

Henset til Ds alder og hans klart udtrykte ønske om at få lov til at prøve at bo hos sin far finder fogeden herefter, at betingelserne for tvangsmæssig udlevering af D til M ikke er til stede, jf. retsplejelovens § 536, stk. 6, hvorfor anmodningen om tvangsmæssig udlevering af D nægtes fremme.

Landsrettens begrundelse:

På baggrund af oplysninger, der foreligger, finder landsretten ikke, at der er grundlag for at fastslå, at udlevering vil udsætte S’ sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare. Landsretten giver herefter M medhold i den nedlagte påstand om udlevering som nedenfor bestemt.

Det bemærkes, at fogedens samtale med S burde være afholdt med en børnesagkyndig eller en repræsentant fra kommunen, jf. retsplejelovens § 537, stk. 2.