12-årig P ikke udleveret til samvær, da det ville udsætte hendes sjælelige og legemlige sundhed for alvorlig fare, TFA 2017/87 VLK Byrettens begrundelse (12. juli 2016)

12-årig P ikke udleveret til samvær, da det ville udsætte hendes sjælelige og legemlige sundhed for alvorlig fare, TFA 2017/87 VLK

Byrettens begrundelse (12. juli 2016)

Da der efter M’s forklaring har været to episoder, som har påvirket A’s forhold til sin far, finder fogedretten, at der er sket væsentlige ændringer, og der foreligger nye oplysninger, som begrunder behovet for en ny børnesamtale med A efter retsplejelovens § 537, stk. 2. En ny børnesamtale må anses for nødvendig efter sagens omstændigheder.
Under hensynet til sagens oplysninger, herunder at det er tredje gang, parterne er i fogedretten med en samværssag i 2016, besluttede fogedretten, at begge parter har behov for advokatbistand i den verserende sag i fogedretten.
Det bestemmes
A har den fornødne alder og modenhed til at give udtryk for sine egne synspunkter, og da der er forekommet væsentlige ændringer i sagen siden sidst afholdte børnesamtale, udsættes gennemførslen af sagen på en ny børnesamtale.
Byrettens begrundelse 19. september 2016:
Fogedretten kan nægte sagen fremme, såfremt det ses at være til barnets sjælelige eller legemlige helbred, jf. retsplejelovens § 536, stik. 6. Hertil kommer, at faren skal indtræde ved selve fuldbyrdelsesforretningen eller den tilstand, som fuldbyrdelsen etablerer. Af lægejournal af den 14. september 2016 fremgår det, at A er begyndt at skære i sig selv med en saks. Hertil bemærker Iæge L, at der findes en klar lægelig indikation for, at A ikke bør komme på samvær hos sin far. Hertil henvises til, at udlevering vil være mod A’s vilje, og at A er begyndt at skade sig selv på grund af dette.
Det er fogedrettens opfattelse, at en lægelig vurdering af, at udlevering til samvær ikke bør finde sted, da det er mod A’s vilje, og ovenikøbet har medført, at hun er begyndt at gøre skade på sig selv, kan sidestilles med ordlyden i retsplejelovens § 536, stk. 6, hvor det er anført »… barnets sjælelige eller legemlige sundhed derved udsættes for alvorlig fare«.
Under hensyn til ovenstående finder fogedretten, at det på nuværende tidspunkt vil udsætte A for alvorlig fare, såfremt hun udleveres til samvær, hvorfor det
Landsrettens begrundelse
Også efter de oplysninger, der foreligger for landsretten – herunder A’s forklaring under børnesamtalen den 18. august 2016, journalnotat af 13. september 2016 fra læge L og underretning af 10. oktober 2016 til D-Kommune fra sundhedsplejerske, tiltrædes det, at A’s sjælelige eller legemlige sundhed vil blive udsat for alvorlig fare ved tvangsmæssig udlevering til samvær med sin far, jf. retsplejelovens § 536, stk. 6.
Landsretten stadfæster derfor byrettens kendelse.