Eneforældremyndighed fortsat til F. Dommerne i retten ikke inhabile, selv om en medarbejder havde anmeldt M for overtrædelse af straffelovens § 121, TFA 2016/70 ØLD

Eneforældremyndighed fortsat til F. Dommerne i retten ikke inhabile, selv om en medarbejder havde anmeldt M for overtrædelse af straffelovens § 121, TFA 2016/70 ØLD

Byrettens begrundelse:

om habillitet ved kendelse:

Det forhold, at en ansat ved Retten i Hillerød efter det oplyste har indgivet politianmeldelse mod M efter straffelovens § 121, findes ikke i sig selv at kunne anses som en omstændighed, der er egnet til at rejse tvivl om, hvorvidt samtlige rettens dommere fremstår som fuldstændigt upartiske, jf. retsplejelovens § 61.

Der er heller ikke grundlag for at antage, at de øvrige af advokat  X i brev af 6. juli 2015 anførte omstændigheder er egnet til at rejse tvivl om samtlige dommeres upartiskhed.

(Den fremsatte begæring om, at samtlige dommere ved Retten i Hillerød skal vige sædet, tages ikke til følge.)

begrundelse om sagen:

Der foreligger omfattende oplysninger angående parternes fællesbarn S’ forhold, og der er senest truffet afgørelse angående forældremyndigheden over S ved Østre Landsrets ankedom af 24. november 2014. Det er herefter rettens vurdering, at barnets perspektiv er velbelyst i det foreliggende sagsmateriale. S vil ikke aktuelt tale, og når dette sammenholdes med hans tilstand i øvrigt, vil en børnesamtale udsætte ham for en unødvendig belastning og er efter omstændighederne ikke påkrævet, jf. forældreansvarslovens § 34, stk. 2. Retten finder således, at der kan træffes afgørelse på det foreliggende grundlag.

Det kan lægges til grund, at der er sådanne svære og uløselige konflikter mellem parterne, som påvirker S’ tilstand alvorligt.

Af det fremlagte materiale og parternes forklaringer fremgår det, at S er et skrøbeligt og behandlingskrævende barn, og at parterne er meget uenige om S’ tilstand og behandlingsbehov. F må efter en samlet vurdering fortsat anses for at være den af parterne, som viser den største forståelse for S’ behov og for at følge de professionelle råd, hvorfor det fortsat er bedst for S, at F har forældremyndigheden alene.

Landsrettens begrundelse:

Der er ikke for landsretten oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at antage, at dommer D været inhabil ved sagens behandling og afgørelse i byretten. Påstanden om hjemvisning tages derfor ikke til følge.

Efter de foreliggende oplysninger har landsretten fundet, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse. Retten har derfor ikke fundet grundlag for at imødekomme anmodningen fra M om foretagelse af en børnesagkyndig undersøgelse.

Herefter, og af de af byretten øvrige anførte grunde, stadfæster landsretten dommen.

kommentar:

 Du sidder sikkert og tænker over, hvad der står i den straffelovsbestemmelse:

  • 121. Den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen af de i § 119 nævnte personer under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Det fremgår ikke, hvad der kom ud af politianmeldelsen. Her kan jeg blot kommentere, at der bestemt skal rigtig meget til, før man ved retterne finder på at foretage sådan en politianmeldelse. Jeg har trods mine mange år i branchen aldrig oplevet en opførsel, der har ført til en sådan politianmeldelse eller blot antydningen af en sådan.

Viggo Bækgaard