Vedtægter

Vedtægter for Landsforeningen Børn og Samvær

 Foreningens navn, hjemsted og formål.

§ 1

Foreningens navn er “Landsforeningen Børn og Samvær”.

Foreningens hjemsted er den kommune, den til enhver tid siddende formand har folkeregisteradresse. Formandens adresse skal angives på hjemmesiden.

§ 2

Foreningens formål er at forbedre vilkårene for børn, der ikke lever sammen med begge deres biologiske forældre.

Foreningen arbejder for, at børns samvær og omgang med forældrene stedse skal foregå med børnenes tarv som udgangspunkt.

Foreningens tostrengede aktiviteter

§ 3

Foreningens aktiviteter foregår i en tostrenget struktur, hvoraf den politiske del har til opgave at sætte fokus på lovgivningen og fastholde politikerne på børnenes situation.

Foreningen arbejder endvidere for at skabe et netværk for udsatte børn og deres forældre.

Medlemmer

§ 4

Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

 Generalforsamling

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 6

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i april måned. Indvarsling sker på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen og altid senest første marts. Der sendes endvidere email til samtlige medlemmer med opgivet mailadresse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

§ 8

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, der har været medlem i mindst 6 måneder og med gyldig kvittering for betalt medlemsskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Ingen kan afgive mere end een stemme.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Ledelse

§ 9

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen udpeger en talsmand, der optræder på foreningens vegne udadtil. Talsmanden behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til gennemførelse af dele af foreningens aktiviteter. Sådanne arbejdsgrupper refererer til bestyrelsen og skal følge de af bestyrelsen udstukne retningslinjer.

§ 10

Foreningens drift finansieres dels gennem medlemskontingent, dels gennem midler, der søges tilvejebragt fra fonde og fra enhver, der støtter foreningens formål.

§ 11

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Politisk tegnes foreningen af den af bestyrelsen udpegede talsmand.

Hæftelse.

§ 12

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Regnskabsår.

§ 13

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst een gang årligt.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

§ 14

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling

Fortolkning

§ 15

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. januar 2000 og ændret på generalforsamling den 14. april 2013 og ekstraordinær generalforsamling den 11. juni 2013

Viggo Bækgaard