Sagens start i Familieretshuset.

Sagens start i Familieretshuset.

Alle sager om forældremyndighed og samvær starter i Familieretshuset Det samme gør sager om separation og skilsmisse samt sager om ægtefælle- og børnebidrag. .

Du skal starte sagen ved at indsende en anmodning til Familieretshuset. Det skal som altovervejende udgangspunkt gøres digitalt med nem-id.

På Familieretshusets hjemmeside kan du finde en oversigt over de aktuelt gældende lovregler på området. Især vejledningerne kan være relevante.

På hjemmesiden finder du også ansøgningsblanketterne. 

Hvad skal du bede om?

Princippet er, at man skal indsende en anmodning til Familieretshuset om det, som man gerne vil have dem til at “hjælpe sig med”. Når jeg sætter hjælpe i anførselstegn, skyldes det Familieretshusets mærkværdige sammenblanding af tingene efter loven. De kan både tilbyde børnesagkyndig undersøgelse, konfliktmægling eller at træffe afgørelse i de mindre komplicerede sager.

Sagsbehandlerne i Familieretshuset har så mange kasketter, at det for mange brugere opfattes absurd.

Du skal læse blanketten grundigt og svare på alle spørgsmål.

I forbindelse med det første møde  vil I så blive vejledt om de forskellige muligheder for at få uenigheden løst ved aftale i stedet for afgørelse.

Screening.

På baggrund af svarene i ansøgningsskemaet vil Familieretshuset screene din sag.

Screeningen afgør, hvorledes sagen behandles og, hvem der i sidste ende skal træffe afgørelse i sagen.

Populært siger vi, at sagen screenes grøn, gul eller rød.

De grønne sager er sager, hvor parterne grundlæggende er enige, og hvor der bare er brug for, at en aftale bliver “anmeldt” over for systemet.

De gule sager er sager, som kræver en hurtig midlertidig afgørelse.  Det kan være midlertidig forældremyndighed, kontaktbevarende samvær eller afgørelser om orienteringsret efter forældreansvarslovens § 23.

Afgørelser, der træffes af Familieretshuset i de gule sager, kan indbringes for Familieretten. Disse afgørelser behandles i retten på skriftligt grundlag.

De røde sager er komplekse sager efter forældreansvarsloven. De sager forberedes i Familieretshuset og oversendes derefter til Familieretten, der træffer afgørelse i sagen.

Bopæl og samvær.

Alle afgørelser om forældremyndighed og bopæl skal forberedes i Familieretshuset og afgøres i Familieretten.

Samværsafgørelser, der indeholder ganske små og ubetydelige ændringer i eksisterende ordning,  kan træffes i Familieretshuset med ankemulighed til Familieretten, der behandler på skriftligt grundlag.

Mere vidtgående samværsafgørelser træffes af Familieretten, efter at sagen er forberedt i Familieretshuset.

Når Familieretshuset har modtaget din anmodning, vil de indkalde både dig og den anden forælder til et vejledningsmøde.

Kontaktbevarende samvær.

Den første oktober 2015 trådte nogle nye regler i kraft om såkaldt kontaktbevarende samvær. Reglen findes i forældreansvarslovens § 29, der lyder sådan:

”Har barnet ikke samvær med den forælder, der anmoder om samvær, skal statsforvaltningen hurtigst muligt og inden 3 uger efter modtagelsen af en anmodning om fastsættelse af samvær træffe en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær. § 29, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.”

Formålet med bestemmelsen er simpelthen at sikre kontakten mellem forældre og børn i opbrudsfasen.

Se en særskilt artikel om emnet her.

Viggo Bækgaard
advokat (H), mediator
Formand og talsmand for Landsforeningen Børn og Samvær
opdateret 9. februar 2021