Overvåget samvær for F med 2 årig S, selv om betydeligt alkoholmisbrug, vold og trusler. Ene forældremyndighed til M, TFA 2023/55 VLD

Overvåget samvær for F med 2 årig S, selv om betydeligt alkoholmisbrug, vold og trusler. Eneforældremyndighed til M. TFA 2023/55 VLD

Byrettens begrundelse  (Aalborg)

Forældremyndighed

Det følger af forældreansvarslovens § 11 , at hvis forældre, som har fælles forældremyndighed, og som ikke bor sammen, ikke er enige om forældremyndigheden, træffes der afgørelse om, hvorvidt den fællesforældremyndighed skal fortsætte, eller om en af dem skal have forældremyndigheden alene. Den fællesforældremyndighed kan kun ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Det følger af forældreansvarslovens § 4, at afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Familieretten skal i den forbindelse have fokus på, at afgørelser vedrørende barnet skal medvirke til at sikre barnets trivsel og beskytte barnet mod vold eller anden behandling, der udsætter barnet for skade eller fare, herunder at barnet måtte være vidne til vold.

Det fremgår af sagen, at parternes forhold såvel før som efter fødslen af S i udbredt grad har været præget af sagsøgerens betydelige alkoholmisbrug, hvilket først og fremmest har udmøntet sig i vold og trusler fra hansside mod sagsøgte. Det fremgår i den forbindelse, at Aarhus Kommune på denne baggrund og på baggrund af kommunens forudgående kendskab til parterne har fundet det nødvendigt at udarbejde en sikkerhedsplan i samarbejde med politiet med henblik på at sikre sagsøgte og S mod sagsøgeren, herunder mod sagsøgerens uanmodede opsøgninger af dem.

Det fremgår videre, at sagsøgte i perioder ikke har turdet opholde sig på sin bopæl, fordi hun flere gange er blevet opsøgt af sagsøgeren, og at hun på grund af sagsøgerens adfærd ikke tør aflevere S i en institution tilpasning, hvilket vurderes at være til skade for S’ udvikling.

Endelig fremgår det, at sagsøgeren er uden indsigt i eller forståelse for, hvorledes hans alkoholmisbrug og uhensigtsmæssige adfærd over for sagsøgte påvirker S, som i flere tilfælde har overværet, at sagsøgeren har udøvet vold mod sagsøgte.

Der er på denne baggrund holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om S til hans bedste, jf. forældreansvarslovens § 11, og at det vil være bedst for S, at hans mor har forældremyndigheden over ham alene, jf. herved forældreansvarslovens § 4.

Sagsøgtes påstand om ophævelse af den fælles forældremyndighed tages derfor til følge.

Samvær

Det følger af forældreansvarslovens § 19 , stk. 1, at et barns forbindelse med begge forældre skal søges bevaret ved, at barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos.

Sagsøgeren har i sin påstand anmodet om fastsættelse af et antal overvågede samvær for at bevare sin kontakt med S og med henblik på at vurdere, om der vil være grundlag for at etablere en egentlig samværsordning.

Uanset de oven for nævnte forhold findes der ikke tilstrækkeligt grundlag for at afskære denne mulighed for, at S kan bevare sin kontakt til sin far gennem samvær, når det sker i form af overvågede samvær. Der findes dog efter oplysningerne om sagsøgerens forhold og S’ alder ikke aktuelt grundlag for at fastsætte varigheden af disse samvær til noget længere tidsrum end 1 time.

Med disse bemærkninger tages sagsøgerens påstand om samvær til følge i det anførte omfang.

Sagsøgeren skal således have overvåget samvær med S som nedenfor bestemt.

Når samværene er gennemført, afgiver overvågeren en rapport om sit indtryk af forløbet af de overvågede samvær. Overvågeren sender rapporten til Familieretshuset, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt der vurderes at være grundlag for at fastsætte et fortsat samvær og i givet fald under hvilke vilkår.

Byrettens resultat.

Ene forældremyndighed hos M. 6 overvågede ugentlige samvær mellem S og hans far, F, på hver 1 times varighed.

Landsrettens begrundelse

Landsretten er enig i familierettens begrundelse og resultat. Det, der er kommet frem for landsretten, kan ikkeføre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor familierettens dom.

Kommentar:

Jeg har svært ved at finde ord for den forargelse, jeg sidder med over sådan en afgørelse.

Men der er en lille tendens i retning af at øge børnenes skader fra myndighedernes side. Hvordan pokker forestiller man sig, at F vil kunne begynde at opføre sig nogenlunde anstændigt?

Det var et af hovedargumenterne med forældreansvarsloven, at man ville undgå langvarige processer og i stedet søge sagerne afgjort med mindst mulig skade på børnene. Her trækker man pinen ud og øger ”chancerne” for, at barnet som resultat af at være forsøgsdyr vil mistrives.

Det rigtige ville (efter min mening) være at afvise samvær og overlade det til F at komme på ret køl, hvorefter han måske senere vil kunne få etableret en kontakt.

Viggo Bækgaard

2. februar 2023