Om opsættende virkning af samvær under anke, TFA 2021/553 VLK

Om opsættende virkning af samvær under anke, TFA 2021/553 VLK

M har den 15. juli 2021 anket dom afsagt om af Retten i Herning den 2. juli 2021 (sag BS-1557/2021-HER). Ved dommen blev det bestemt, at parternes børn B1 og B2, der hidtil havde haft bopæl hos M, skal have bopæl hos F, og at M skal have samvær i nærmere bestemt omfang med B1 og B2.

I ankestævningen har M anmodet om, at anken tillægges opsættende virkning for så vidt angår den del af familierettens dom, der vedrører samvær.

F har indleveret svarskrift med anmodning om, at landsretten ikke tillægger anken opsættende virkning for så vidt angår den del af dommen, der vedrører samvær.

Dommen er anket inden eksekutionsfristens udløb, jf. retsplejelovens § 480, stk. 1, og familieretten har ikke truffet bestemmelse om, at den del af dommen, der vedrører bopæl, kan fuldbyrdes, selv om der ankes inden fuldbyrdelsesfristens udløb.

Uanset bestemmelsen i retsplejelovens §480, stk. 1, 3. pkt., kan dommens bestemmelse om M’s samvær med B1 og B2 ikke fuldbyrdes, mens ankesagen verserer, idet dommen er anket for så vidt angår spørgsmålet om børnenes bopæl inden fuldbyrdelsesfristens udløb, hvilket indebærer, at børnenes bopæl forbliver hos M under landsrettens behandling af ankesagen.

Landsretten finder derfor ikke, at der er behov for at tage stilling til M’s anmodning om, at anken tillægges opsættende virkning.

kommentar.

Her har vi et eksempel på en fælde, som jeg selv er gået i en enkelt gang.

Reglen er, at en dom om forældremyndighed og bopæl ikke har virkning, hvis dommen ankes inden 14 dage efter domsafsigelsen. Så gælder tilstanden før byretsdommen, indtil landsretten har talt.

En dom om samvær har derimod virkning straks, selv om den ankes inden 14 dage.

I begge tilfælde kan normaltilstanden fraviges ved dommen.

Man skal have tungen lige i munden, når man nedlægger sine påstande.

Viggo Bækgaard

2. december 2021