Om fri proces – hvad kan du forvente fra din advokat?

Om fri proces – hvad kan du forvente fra din advokat?

Denne artikel er egentlig blevet til i umiddelbar tilknytning til artiklen om second opinion henvendelser.

Det sker ret ofte, at en forælder henvender sig til mig med lidt beklagelse over, at deres advokat ikke er til at få fat på eller virker afvisende. Når jeg spørger ind til emnet, får jeg tit det indtryk, at især en let afvisende attitude fra advokaten i virkeligheden bunder i økonomi.

Her gennemgår jeg, hvordan mekanismerne er både for dig, der gør brug af systemet i forbindelse med din sag og for den advokat, som du har hyret til at hjælpe dig.

Ikke fri proces i Familieretshuset.

Det altoverskyggende udgangspunkt er, at man ikke har fri proces til den del af en forældreansvarssag, der foregår i Familieretshuset.

”Systemet” tænker egentlig på den måde, at sagsbehandlerne i Familieretshuset er så neutrale og dygtige til det hele, at man slet ikke behøver at have hjælp til det, der foregår i Familieretshuset. De kan både screene sagen og sørge for, at alt det relevante kommer frem helt af sig selv alene med hjælp af det, som du og den anden forælder fortæller Familieretshuset.

Det er en rigtig besynderlig tilgang i en moderne verden, hvor der næsten ingenting skal til, før for eksempel en advokat kan komme i klemme, hvis pågældende hjælper et par med at formulere det på tryk., som de er helt enige om.

Man skal nok heller ikke kende så meget til Familieretshuset for at mene, at det nok er for optimistisk at have blind tillid til systemet i al fald i de lidt tungere sager.

Helt generelt er det efter min erfaring fint at møde alene i Familieretshuset i de lette og ikke konfliktfyldte sager, hvor man ”bare” lige skal have lidt hjælp til at få formuleret en aftale eller til at håndtere småproblemer.

Derimod er jeg på dine vegne mere skeptisk, hvis I har udfordringer af mere tung karakter i forældresamarbejdet. Du skal i al fald være opmærksom på, at sagsbehandlerne vil være meget forhippet på at få en aftale i stand mellem jer. De vil nedtone eventuelle problemer.

Især hvis du føler dig lidt ”undertrykt” af den anden forælder, skal du være meget på vagt.

Generelt er det klart min anbefaling, at du har en bisidder med til mødet i Familieretshuset. Du kan læse om mødet i Familieretshuset her.

Udfordringen er så, hvem eller hvilken type bisidder, du skal have med. Du kan læse lidt mere generelt om rådgivning i forældreansvarssager i denne lille artikel.

Husk, at Familieretshuset ikke kan træffe afgørelse i de såkaldt røde sager, der også kaldes §7-sager. Her skal Familieretshuset forberede sagen til Familieretten. Man kan med nogen rette spørge, om det så giver mening at have nogen med. Selv gør jeg ofte det, at jeg ”forbereder” parten til mødet, så det kan tages alene.

Selv om Familieretshuset ikke kan træffe afgørelse, skal de netop forberede sagen til retten, hvorfor det kan være ret vigtigt at forsøge at få det relevante med så tidligt som muligt.

Men det er altså en del af procesgangen, som du ikke har fri proces til. Du skal derfor overveje, om du vil og kan bruge penge på hjælpen.

Der er formentlig stor forskel på, hvad de forskellige typer rådgivere og bisiddere koster.

Familieretten – og især om fri proces.

Processen i familieretten starter straks ved Familieretshusets oversendelse af sagen til retten.

De økonomiske betingelser for at få fri proces i 2024 afhænger generelt af din indtægt i 2022. Den fremgår af din årsopgørelse for 2022. Indtægtsgrænsen for en enlig er kr. 371.000 + kr. 64.000 for hvert hjemmeboende barn. Det er den reelle indtægt plus positive kapitalindkomst, der er afgørende og ikke den skattepligtige indkomst.

I forældreansvarssager er det kun ansøgerens indtægt og ikke som i andre sager husstandsindkomsten, der tæller. Det er retten, der meddeler fri proces ved retssagens start, hvis det er en forældremyndigheds- eller bopælssag, hvor parterne hidtil har haft fælles forældremyndighed, eller hvis du hidtil har haft eneforældremyndigheden. Er din situation derimod, at du ikke har del i forældremyndigheden, skal fri proces søges i Civilstyrelsen.

Man skal også være opmærksom på, at der kan være udfordringer med at få fri proces for eksempel i en sag om forældremyndighed, hvis der tidligere er indgået en aftale om fælles forældremyndighed. Du kan derfor i praksis godt komme ud for at blive ”presset” til at indgå en aftale, som ikke holder med den konsekvens, at du ikke får fri proces, når sagen et halvt år efter alligevel må i retten.

I ankesager skal man søge fri proces i Civilstyrelsen med mindre, man har vundet helt eller delvis i byretten. Man vil i praksis sjældent kunne nå at få fri proces i disse ankesager. 

Hvad dækker den frie proces? Og hvad får advokaten som hovedregel?

Fri proces dækker advokathonoraret i forbindelse med retssagen.

Der er udstukket nogle retningslinjer omkring salærerne af præsidenterne for landsretterne. Fra de retningslinjer (december 2023) citerer jeg og bemærker, at det er 2024-tal ex. moms:

a. Sager om forældreansvar m.v. sluttet efter et indledende telefonmøde og en hovedforhandling af ca. 3 timers varighed eller efter et indledende telefonmøde og et forberedende retsmøde med advokaterne af en tilsvarende varighed14.555 kr.
  b. Sager om forældreansvar m.v. sluttet efter et indledende telefonmøde og to retsmøder, herunder hovedforhandling, hver af ca. 3 timers varighed  21.830 kr.      
  c. Sager om ægtefællebidrag, lejlighed m.v. sluttet efter en hovedforhandling af ca. 2 timers varighed eller et forberedende retsmøde af tilsvarende varighed    8.955 kr.
Til hovedforhandlingens og forberedende retsmøders varighed medregnes ventetid før sagens påbegyndelse og ventetid i forbindelse med børnesamtaler, hvis advokaternes tilstedeværelse er nødvendig.   Taksterne omfatter også samtaler på kontoret med klienten, indhentelse af op-lysninger og sædvanlig forberedelse af hovedforhandling.   I sager, hvor retten har fundet det hensigtsmæssigt at afholde flere forberedende møder med deltagelse af advokaten, kan der ydes et tillæg på 1.965 kr. pr. time for den tid, der med rimelighed er anvendt til forberedelse af sådanne møder og fremmøde i retten.   
2 I ankesager af 2-3 timers varighed i retten er udgangspunktet et salær på  10.075 kr.
Hvis advokaten ikke har været beskikket i forbindelse med sagens behandling i byretten, kan der blive tale om en forhøjelse af salæret som følge af den ekstra tid, som advokaten med rimelighed har brugt på sin forberedelse, herunder sam-tale med klient. Hvis sagen har varet mindre end 2 timer i landsretten eller på grund af sin karakter har krævet mindre tid end sædvanligt til forberedelse, kan der blive tale om et mindre salær.   

Det er lidt forskelligt, hvad advokater beregner som ”timesats”. De fleste i hovedstadsområdet ligger nok i et prisleje på 2.500 til 3.500 incl. moms.

Hvilken indsats kræver en forældreansvarssag af advokaten?

Jeg tror, at det er vigtigt at forstå, hvad det i praksis kræver at gennemføre en ret banal forældreansvarssag bare nogenlunde forsvarligt.

Efter min opfattelse kan man ikke forsvarligt forholde sig til en sag uden at have et ret grundigt indledende møde med klienten, hvor man med øjenkontakt kan spørge sig ind til hele historien og baggrunden for den aktuelle konflikt. Jeg forudsætter her, at klienten første gang møder advokaten, efter at sagen er oversendt til Familieretten fr Familieretshuset.

Dette første møde kan sjældent gennemføres på en time men kæver oftest 2 timer, hvis man skal sortere alle relevante detaljer. Jeg forudsætter, at man på det møde sorterer i materialet og ikke har brugt unødig tid på at læse et ofte fyldigt materiale forud.

Advokaten skal herefter udfærdige et processkrift, hvor det præciseres, hvad klienten ønsker, at resultatet skal være i sagen. Det kalder vi partens påstande. Det tager i en ”banal” og ukompliseret sag en halv time og i de mere komplekse langt mere.

Det første møde i retten er typisk et telefonisk retsmøde, som kun advokaterne deltager i. Det kan tage fra 5 minutter til ½ time.

Efter det telefoniske retsmøde vil der ofte være brug for et supplerende processkrift eventuelt som reaktion på modpartens processkrift. ½ time til det.

I rigtig mange forældreansvarssager er det første retsmøde et såkaldt model-a møde, hvor der deltager en dommer, en børnesagkyndig psykolog og begge parters advokater. Det retsmøde tager typisk 2½ time.

Ideen med model a-mødet er at finde ud af, om sagen kan forliges med en for barnet fornuftig aftale og alternativt vurdere, hvad der eventuelt mangler til oplysning af sagen.

Jeg har her beskrevet en banal og enkel procesgang stort set uden rigtige problemer i en sag, der kan afsluttes med forlig på model a-mødet.  Tæller vi sammen, går der altså mindst 6 timer til en ”banal sag”. Med udgangspunkt i standardsalæret kan man sige, at det set fra advokatvinklen hænger nogenlunde sammen men i den nedre ende, idet de fleste advokaters timesatser er noget højere.

Man bør huske, at timesatsen dækker meget mere end selve advokatens tid. Der er en del administrativ (sekretærtid) indeholdt, og der bruges faktisk meget sekretærtid på disse sager.

Hvis sagen ikke løser sig, vil der blive afholdt endnu et retsmøde af 2½ timers varighed. Der kan i den overbygningsfase være tale om en børnesagkyndig undersøgelse eller andet materiale, som skal tilvejebringes, og det vil typisk være nødvendigt med mindst et møde mellem advokaten og klienten samt ofte i disse sager endnu et processkrift, hvis altså arbejdet skal gøres ordentligt fra advokaten.  4 timer oven i vil slet ikke være urealistisk – i en banal sag.

Det skal nævnes, at taksterne i en sag, der kun omfatter samvær og altså ikke bopæl/forældremyndighed stort set er det halve.

Sammenfattende er det beskrevne, hvad man kan forvente i en fri proces sag.

Problemet er, at DIN sag selvfølgelig er meget mere tung og vildt vigtig for dig.

Udfordringen er som nævnt i indledningen, at mange oplever, at det er svært at ”nå ind til advokaten”, som kan virke afvisende eller ikke reagerende.

Ofte må jeg sige til de frustrerede forældre, at det sagtens kan hænge sammen med ”fri proces”. Advokaten er i et reelt dilemma.

Der er standardtakster, som slet ikke dækker den nødvendige indsats i en reel højkonfliktsag med læssevis af udfordringer, som anstændigvis bør behandles af advokaten.

Sandheden er dog også, at advokaten ved afslutning af en sag kan indsende en salærredegørelse og begrunde ønsket om et større salær. Men det er for advokaten et rent lotteri. Nogle dommere efterkommer den slags anmodninger. Andre siger reelt, at det må advokaten tage på sin egen kappe.

Fra mit private erfaringsunivers kan jeg fortælle, at jeg for relativt nylig har fået ”standardsalær” i en sag, hvor timeforbruget rundede 45.000 kr. og i en anden for nylig har fået de 37.500, som jeg indstillede. Det er altså ren lotteri set fra advokatens side.

Mange efterspørger, om ikke advokaten bare kan fakturere ekstraarbejdet oven på den frie proces. Det må advokaten ikke.

Udfordringen for advokaten er også, at det kan være svært ved sagens start at vurdere, om det er en sag, der reelt kan bære fri proces. Kan man på forhånd se, at det ikke går, må man sige nej til fri proces. Sandheden er imidlertid, at du formentlig sagtens kan finde en advokat, som siger ja til fri proces næsten uanset hvad.

Hvad gør nogle advokater i praksis?

Ofte undrer jeg mig over, hvordan advokaterne kan få det til at hænge sammen.

Personligt har jeg den filosofi, at jeg ikke tager retssager vest for Storebælt, hvad enten det er på fri proces eller ej. Faktisk kan jeg kun komme i tanke om en eneste sag, hvor jeg tog til Holstebro i en forældreansvarssag.

I fri processager tager retten oftest et såkaldt rejseforbehold, hvor de på forhånd tilkendegiver, at en udenbys advokat ikke får dækket rejseomkostningerne. Jeg tror såmænd, at man som generel regel ikke får dækket rejseomkostninger og tid selv uden et rejseforbehold.

Advokaten må godt debitere rejsetid og almindelige transportomkostninger. Det gør jeg selv som hovedregel ”øst for Storebælt”. Når jeg interesseret spørger kolleger, hvordan pokker de kan få økonomi i at rejse rundt i hele landet i disse sager, får jeg nogle ”uldne svar”. Det kan for eksempel være, at de postulerer, at de er i stand til at samle sager, så de for eksempel har flere sager i nærheden af hinanden samme dag eller flere dage i træk. Det tror jeg simpelthen ikke på med mit kendskab til retternes berammelsestider.

Enten fakturerer de hele rejsetiden over for kunden, hvilket altså efter min opfattelse er lovligt, eller også er advokaterne så ”sultne”, at de ikke regner den reelle timepris efter. Jeg ved det ærlig talt ikke. Måske er de bare meget dygtigere end jeg til at lokke penge ud af dommerne med deres tidsopgørelser.

Man kan ikke have fri proces som en “bund” og selv betale “oveni”.

Det hænder ikke helt sjældent, at kunden spørger, om de ikke bare kan betale den ekstra tid, som måtte være brugt.

Svaret er entydigt, at det kan man ikke. Advokaten risikerer med usvigelig sikkerhed en næse og en stor bøde fra Advokatnævnet. Politisk mener jeg, at muligheden herfor ville afhjælpe ganske mange gener ved systemet.

Mange forældreansvarssager indeholder forskellige problemstillinger, hvoraf nogle er omfattet af “retssagens frie proces”, mens andre ikke er. I disse tilfælde kan advokaten selvfølgelig afregne særskilt for det, der ikke er omfattet af retssagen.

Som et eksempel på en sådan situation kunne være, at klienten måske har brug for bistand i forbindelse med den kommunale håndtering af løbende underretninger. Det er nemlig blevet nærmest hverdagskost, at “den anden part” sender underretninger eller får andre til det.

Tvangsfuldbyrdelsessager.

Ofte får man ikke fri proces til sager om tvangsfuldbyrdelse i Familieretten (de tidligere fogedsager). Det samme gælder i sager, som behandles efter den forenklede civilproces. Det er typisk sager, hvor Familieretshuset har truffet afgørelse om samvær, der indbringes for Familieretten.

Sammenfatning

Der gælder som udgangspunkt standardsalærer i forældreansvarssager. Nogle sager kan sagtens rummes inden for de rammer. Desværre er det langt mere problematisk for de lidt tungere sager.

Som du kan se, er salæret i landsretten meget lavere ud fra en delvis forkert forestilling om, at arbejdet er mindre omfattende. Særligt i de ankesager, hvor advokaten repræsenterer den part, som har anket sagen, er der brug for en betydelig indsats blandt andet i forbindelse med udfærdigelse af såkaldt ekstrakt.

For mit eget vedkommende gælder, at jeg stort set undtagelsesfrit ikke tager en sag på fri proces i landsretten, hvis jeg ikke har haft sagen i byretten.

Viggo Bækgaard

3. januar 2024